tuberculosis

Crossroads in TB Management: Slide Set

November 27, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ บรรยายทบทวนความรู้ทางวิชาการให้แก่แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ประจำปีที่จะมาถึงนี้ [...อ่านต่อ...]

แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย 2561

April 27, 2018 | 3 Comments

ด้วยแนวโน้มของการดูแลรักษาวัณโรคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยาในการวินิจฉัยวัณโรคและการดื้อยาของเชื้อวัณโรค รวมถึงการเข้าถึงการรักษาที่ใช้ยารักษาตัวใหม่และสูตรยาใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการหายและลดอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรคตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ กรมการแพทย์จึงได้จัดทำคำแนะนำในการดูแลรักษาวัณโรคขึ้นใหม่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย และหวังว่าคำแนะนำนี้จะทำให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมโครงการ “ขจัดวัณโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล”

April 24, 2018 | 0 Comments

ในโอกาสที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาจัดประชุมวิชาการกลางปีในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ที่หัวหิน อันเป็นหนึ่งในสถานที่รักยิ่งขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 องค์พระผู้อุปถัมภ์สมาคมฯ ทางสมาคมฯ จึงใครขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ [...อ่านต่อ...]

TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 Slide Set

April 7, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ บรรยายทบทวนความรู้ทางวิชาการให้แก่แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ประจำปีที่จะมาถึงนี้ [...อ่านต่อ...]

แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน

March 31, 2018 | 0 Comments

การดื้อยาวัณโรคเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและส่งผลต่อผลการด าเนินการป้องกันควบคุมวัณโรค ทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ในปี พ.ศ. 2557 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก จำนวน 480,000 คน เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จึงมีการแนะนำให้ประเทศต่างๆ ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคระยะสั้น 9 เดือน เพื่อให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการรับประทานยายาวนาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสของการรักษาครบได้มากขึ้น ทั้งนี้ให้แต่ละประเทศปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศนั้น ๆ [...อ่านต่อ...]