treatment

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Guidelines: 2018 Update

April 3, 2018 | 0 Comments

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ GOLD guidelines นั้นได้รับการเผยแพร่และปรับปรุงใหม่อยู่เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา และหลังจากนั้นก็ยังมีการปรับปรุงแนวทางใหม่ตามมาอีกเรื่อย ๆ เป็นประจำ (ช่างขยันจริง ๆ) สำหรับในปี 2018 นี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากปี 2017 ส่วนจะมีอะไรบ้าง มาติดตามกันครับ [...อ่านต่อ...]

Global Initiative for Asthma (GINA) guidelines 2018

April 1, 2018 | 0 Comments

คณะกรรมการ the GINA Science committee ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2002 เพื่อรวบรวมและทบทวนผลการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการโรคหืด และมีการทบทวนซ้ำเป็นประจำทุกปีร่วมกับสมาคมอื่น ๆ เช่น American Thoracic Society (ATS) และ European Respiratory Society (ERS) และในปี 2018 นี้ทางคณะกรรมการก็ได้ออกเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ GINA guidelines ฉบับปรับปรุงใหม่ [...อ่านต่อ...]

แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน

March 31, 2018 | 0 Comments

การดื้อยาวัณโรคเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและส่งผลต่อผลการด าเนินการป้องกันควบคุมวัณโรค ทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ในปี พ.ศ. 2557 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก จำนวน 480,000 คน เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จึงมีการแนะนำให้ประเทศต่างๆ ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคระยะสั้น 9 เดือน เพื่อให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการรับประทานยายาวนาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสของการรักษาครบได้มากขึ้น ทั้งนี้ให้แต่ละประเทศปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศนั้น ๆ [...อ่านต่อ...]