TB

Crossroads in TB Management: Slide Set

November 27, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ บรรยายทบทวนความรู้ทางวิชาการให้แก่แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ประจำปีที่จะมาถึงนี้ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมโครงการ “ขจัดวัณโรคร้ายจากหัวหิน น้อมรำลึกมหาราชันย์ภูมิพล”

April 24, 2018 | 0 Comments

ในโอกาสที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาจัดประชุมวิชาการกลางปีในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ที่หัวหิน อันเป็นหนึ่งในสถานที่รักยิ่งขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 องค์พระผู้อุปถัมภ์สมาคมฯ ทางสมาคมฯ จึงใครขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ [...อ่านต่อ...]

TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 Slide Set

April 7, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ บรรยายทบทวนความรู้ทางวิชาการให้แก่แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ประจำปีที่จะมาถึงนี้ [...อ่านต่อ...]