public hearing

ประชาสัมพันธ์ร่วมทำประชาพิจารณ์การเปิดฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

March 30, 2018 | 0 Comments

แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำหลักสูตร 2 ปีในอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความผิดปกติจากการนอนหลับได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้การเปิดการฝึกอบรมนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมความก้าวหน้าของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน [...อ่านต่อ...]