featured

ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วัณโรค วัณโรคดื้อยา และการจัดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค” 5-9 พ.ย. 2561

August 5, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ และสมาคมปราบวัณโรคฯ ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง วัณโรค วัณโรคดื้อยา และการจัดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ในวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันโรคทรวงอก [...อ่านต่อ...]

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Guidelines: 2018 Update

April 3, 2018 | 0 Comments

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ GOLD guidelines นั้นได้รับการเผยแพร่และปรับปรุงใหม่อยู่เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา และหลังจากนั้นก็ยังมีการปรับปรุงแนวทางใหม่ตามมาอีกเรื่อย ๆ เป็นประจำ (ช่างขยันจริง ๆ) สำหรับในปี 2018 นี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากปี 2017 ส่วนจะมีอะไรบ้าง มาติดตามกันครับ [...อ่านต่อ...]