Education

Global Initiative for Asthma (GINA) guidelines 2018

April 1, 2018 | 0 Comments

คณะกรรมการ the GINA Science committee ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2002 เพื่อรวบรวมและทบทวนผลการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการโรคหืด และมีการทบทวนซ้ำเป็นประจำทุกปีร่วมกับสมาคมอื่น ๆ เช่น American Thoracic Society (ATS) และ European Respiratory Society (ERS) และในปี 2018 นี้ทางคณะกรรมการก็ได้ออกเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ GINA guidelines ฉบับปรับปรุงใหม่ [...อ่านต่อ...]

เรียนรู้โรค Interstitial lung diseases กับ “รู้ไว้ไอแอลดี”

March 31, 2018 | 0 Comments

กลุ่ม assembly ด้าน interstitial lung diseases  นำโดย ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับโรคปอดในกลุ่ม interstitial lung diseases โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) มาแบ่งปันให้กับกลุ่มบุคลากรทางแพทย์เพื่อให้ความรู้ทางด้านนี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ผ่านทาง facebook page ที่ชื่อ "รู้ไว้ไอแอลดี" [...อ่านต่อ...]

แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน

March 31, 2018 | 0 Comments

การดื้อยาวัณโรคเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและส่งผลต่อผลการด าเนินการป้องกันควบคุมวัณโรค ทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ในปี พ.ศ. 2557 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก จำนวน 480,000 คน เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จึงมีการแนะนำให้ประเทศต่างๆ ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคระยะสั้น 9 เดือน เพื่อให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการรับประทานยายาวนาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสของการรักษาครบได้มากขึ้น ทั้งนี้ให้แต่ละประเทศปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศนั้น ๆ [...อ่านต่อ...]

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาอาการไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ 2559

March 31, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย สมาคมโรคภูมแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้นกันแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุขการรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ขึ้น  เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้ใช้ เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย [...อ่านต่อ...]

ประชาสัมพันธ์ร่วมทำประชาพิจารณ์การเปิดฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

March 30, 2018 | 0 Comments

แพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำหลักสูตร 2 ปีในอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความผิดปกติจากการนอนหลับได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้การเปิดการฝึกอบรมนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมความก้าวหน้าของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์

February 1, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 5–9 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ทางสมาคมฯ ขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว [...อ่านต่อ...]

สมาคมอุรเวชช์ร่วมงานมุทิตาจิต ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี

November 1, 2017 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ.นพ.อรรถ นานา และอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ ในนามของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี ณ ห้องประชุมอารย์ วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กันอย่างคับคั่งด้วยความยินดี [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills

September 10, 2017 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับกลุ่มงานการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม (Interventional pulmonology assembly) ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [...อ่านต่อ...]
1 15 16 17