president-talk

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563

August 31, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2563 • การประชุมวิชาการกลางปีสมาคมอุรเวชช์ฯ • ภัยธรรมชาติและสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย • สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563

August 1, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2563 • การสอบ formative ปีการศึกษา 2563 • กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ณ โรงพยาบาลศิริราช • การประชุมวิชาการกลางปี 2563 สมาคมอุรเวชช์ 20-22 สิงหาคม ณ รร Avani หัวหิน • หลักสูตรการฝึกอบรม fellow pulmonary medicine และ critical ต่อเนื่อง 3 ปี • สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563

July 13, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563 • กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563 • สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย • การประชุมวิชาการกลางปี 2563 วันที่ 20-22 สิงหาคม ที่หัวหินในหัวข้อหลัก Crisis Management in Pulmonary Medicine • ผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรประจำปี 2562 • แผนการพัฒนาหลักสูตร pulmonary medicine + critical care 3 ปี [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563

May 2, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2563 • การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย • เตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อรับมือการระบาดระลอกสอง [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2563

February 1, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2563 ∙ กิจกรรม clinical pearl in chest medicine ครั้งที่ 1/2563 ที่ รพ รามาธิบดี ∙ การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562 ∙ ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ 2019-nCoV และ PM2.5 [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มกราคม 2563

January 1, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มกราคม 2563 • การประชุมประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เดือนกุมภาพันธ์ และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ • การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านใหม่ของทุกสถาบัน • สถานการณ์ PM2.5 และ EVALI [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2562

December 1, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2562 • กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 6/2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี • การยกเลิกการใช้ paraquat • การเฝ้าระวังปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้า • ความคืบหน้าของการประชุมสามัญและการประชุมวิชาการประจำปี 2563 [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2562

November 3, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2562 • กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 5/2562 ที่โรงพยาบาลวชิระ • สถานการณ์ยกเลิกการนำเข้าแอสเบสตอสและโรคปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้า • ปัญหา PM2.5 • ความคืบหน้าของการประชุมสามัญและการประชุมวิชาการประจำปี 2562 [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2562

September 1, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กันยายน 2562 • วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนก 24 กันยายน 2562 • การใช้กัญชาทางการแพทย์ • อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2562

August 5, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 • Clinical pearl in chest medicine ครั้งที่ 4/2562 • การสอบ/ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบการหายในปี 2562/2563 • ความคืบหน้าของการเมืองไทย: กัญชาเสรี การแก้ไขกฎหมายจราจร และการจัดตั้งกระทรวงใหม่ [...อ่านต่อ...]
1 2 3