Public

ข้อเสนอแนะการปรับค่า AQI ของ PM2.5 ในประเทศไทย

October 3, 2019 | 0 Comments

ข้อเสนอเพื่อปรับแก้ไขค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและรับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรก และลดโอกาสผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อคนทั่วไป โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [...อ่านต่อ...]

ชี้แจงและให้ความเห็นเรื่อง การดูแลรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (Latent TB infection)

October 3, 2019 | 0 Comments

คำแนะนำและความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (latent TB infection) ในประเทศไทย โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [...อ่านต่อ...]

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

September 25, 2019 | 0 Comments

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ขอเรียกร้องให้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการปัญหามลพิษในอากาศ [...อ่านต่อ...]

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา

August 16, 2019 | 0 Comments

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2562

August 5, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 • Clinical pearl in chest medicine ครั้งที่ 4/2562 • การสอบ/ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบการหายในปี 2562/2563 • ความคืบหน้าของการเมืองไทย: กัญชาเสรี การแก้ไขกฎหมายจราจร และการจัดตั้งกระทรวงใหม่ [...อ่านต่อ...]

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ

July 24, 2019 | 0 Comments

อดีตความเป็นมา สู่แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาความรู้ทางด้านโรคระบบการหายใจ และวิสัยทัศน์ของการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจในประเทศไทย โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [...อ่านต่อ...]

ทำความรู้จักกับ “วัณโรคหลังโพรงจมูก”

July 3, 2019 | 0 Comments

วัณโรคหลังโพรงจมูกจัดเป็นวัณโรคนอกปอด ซึ่งพบได้น้อย เกิดจากการติดเชื้อวัณโรคที่ปอดแล้วกระจายมาที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอหอย หรือเกิดจากการติดเชื้อวัณโรคบริเวณคอหอยโดยตรง [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์ฯ เรื่อง โปรดใส่ใจคุณภาพปอดของพี่น้องชาวเหนือ

March 31, 2019 | 0 Comments

ด้วยสถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกลับรุนแรงขึ้นมากในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และฝุ่นขนาดจิ๋ว (PM2.5) พุ่งขึ้นสูงจนเข้าสู่ระดับที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพปอดและสุขภาพโดยรวมของประชาชนทุกคนในพื้นที่ในการนี้ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและประสานความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถในการควบคุมภัยร้ายในขณะนี้ [...อ่านต่อ...]
1 2 3