Healthcare Professionals

แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย 2561

April 27, 2018 | 3 Comments

ด้วยแนวโน้มของการดูแลรักษาวัณโรคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยาในการวินิจฉัยวัณโรคและการดื้อยาของเชื้อวัณโรค รวมถึงการเข้าถึงการรักษาที่ใช้ยารักษาตัวใหม่และสูตรยาใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการหายและลดอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรคตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ กรมการแพทย์จึงได้จัดทำคำแนะนำในการดูแลรักษาวัณโรคขึ้นใหม่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย และหวังว่าคำแนะนำนี้จะทำให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 11-15 มิ.ย. 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

April 21, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]

TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 Slide Set

April 7, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ บรรยายทบทวนความรู้ทางวิชาการให้แก่แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ประจำปีที่จะมาถึงนี้ [...อ่านต่อ...]
1 3 4 5 6