Assembly

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 11-15 มิ.ย. 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

April 21, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]

เรียนรู้โรค Interstitial lung diseases กับ “รู้ไว้ไอแอลดี”

March 31, 2018 | 0 Comments

กลุ่ม assembly ด้าน interstitial lung diseases  นำโดย ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับโรคปอดในกลุ่ม interstitial lung diseases โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) มาแบ่งปันให้กับกลุ่มบุคลากรทางแพทย์เพื่อให้ความรู้ทางด้านนี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ผ่านทาง facebook page ที่ชื่อ "รู้ไว้ไอแอลดี" [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์

February 1, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 5–9 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ทางสมาคมฯ ขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills

September 10, 2017 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับกลุ่มงานการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม (Interventional pulmonology assembly) ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [...อ่านต่อ...]
1 2 3 4