Activities

ข้อเสนอแนะการปรับค่า AQI ของ PM2.5 ในประเทศไทย

October 3, 2019 | 0 Comments

ข้อเสนอเพื่อปรับแก้ไขค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและรับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรก และลดโอกาสผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อคนทั่วไป โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [...อ่านต่อ...]

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

September 25, 2019 | 0 Comments

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ขอเรียกร้องให้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการปัญหามลพิษในอากาศ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 18-22 พ.ย. 2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

September 21, 2019 | 1 Comment

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย. 2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2562

June 18, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถีโดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงพยาบาลราชวิถี [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2562

June 2, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2562 - กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2562 - กิจกรรม Pulmonary Board Review 22-23 มิถุนายน 2562 - World Environmental Day 5 มิถุนายน - การปรับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562

April 17, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี [...อ่านต่อ...]

กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2561

June 16, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้ง 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมดำรงค์แพทยาคุณ ตึก อปร. ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 13.00-15.30 น. สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ [...อ่านต่อ...]
1 2 3