Activities

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU หัวข้อเรื่อง Common Pitfalls in Pulmonary and Critical Care ในรูปแบบ online webinar

November 13, 2020 | 0 Comments

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ Chest Day KKU ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง Common pitfalls in pulmonary and critical care ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-16.30 น. ในรูปแบบ online webinar [...อ่านต่อ...]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

August 10, 2020 | 0 Comments

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ ทั้งนี้ผู้ได้การสนับสนุน จะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนทุนโดยตรง ผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกการสมัคร [...อ่านต่อ...]

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ​ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 2563 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

August 2, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคม ในหัวข้อเรื่อง Crisis Management in Pulmonary Medicine ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563

July 13, 2020 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2563 • กิจกรรม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563 • สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย • การประชุมวิชาการกลางปี 2563 วันที่ 20-22 สิงหาคม ที่หัวหินในหัวข้อหลัก Crisis Management in Pulmonary Medicine • ผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรประจำปี 2562 • แผนการพัฒนาหลักสูตร pulmonary medicine + critical care 3 ปี [...อ่านต่อ...]

บันทึกประสบการณ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561-2562 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ

July 7, 2020 | 0 Comments

นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา [...อ่านต่อ...]

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563

June 27, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามที่สมาคมประกาศกำหนด [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 16-20 มี.ค. 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

February 12, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563

February 10, 2020 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา [...อ่านต่อ...]

ข้อเสนอแนะการปรับค่า AQI ของ PM2.5 ในประเทศไทย

October 3, 2019 | 0 Comments

ข้อเสนอเพื่อปรับแก้ไขค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและรับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรก และลดโอกาสผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อคนทั่วไป โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [...อ่านต่อ...]
1 2 3