Interventional pulmonology

Assembly of interventional pulmonology

คณะอนุกรรมการอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

กลุ่มย่อยที่ทำงานร่วมกันในทางวิชการด้านอายุรธสาสตร์หตถการทางทรวงอกและหลอดลม ในนามของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเป็นแกนกลางของแพทย์ผู้สนใจในศาสตร์นี้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ขอบเขตงาน

 1. เผยแพร่ความรู้ ทักษะทางด้านอายุรศาสตร์หัตถการทางทรวงอกและหลอดลมให้กับแพทย์ผู้สนใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การฝึกอบรม
 2. เป็นตัวแทนของสมาคมอุรเวชช์ฯ ในกิจการต่าง ๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์หัตถการทางทรวงอกและหลอดลมในประเทศไทย อาทิเช่น การพิจารณาราคาค่าหัตถการ และการพิจารณาให้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็น การเสนอเรื่องบรรยายในงานประชุมวิชาการของสมาคมอุรเวชช์ฯ การออกข้อสอบ เป็นต้น
 3. ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์หัตถการทางทรวงอกและหลอดลม เช่น การเก็บข้อมูลร่วมกัน งานวิจัย
 4. เป็นตัวแทนในการติดต่อทาง ด้านอายุรศาสตร์หัตถการทางทรวงอกและหลอดลมกับองค์กรต่างประเทศในนามของ สมาคมอุรเวชช์ฯ
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอายุรศาสตร์หัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

ประธานอนุกรรมการ

พันเอกนายแพทย์อนันต์ วัฒนธรรม

อนุกรรมการ

 1. แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ (เลขานุการ)
 2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์
 4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข
 5. นายแพทย์วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร
 6. นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประศาสน์

แผนงาน ความสนใจ

 1. การฝึกอบรม interventional pulmonology ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 ปี
 2. กิจกรรมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน interventional pulmonology ให้แพร่หลาย