Critical care

กลุ่มทำงานย่อยที่ร่วมกันทำงานวิชาการด้านอายุรศาสตร์ภาวะวิกฤต ในนามของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเป็นแกนกลางของกลุ่มแพทย์ผู้สนใจด้านเวชบำบัดวิกฤตในการทำกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยต่าง ๆ ร่วมกัน

ขอบเขตงาน

 1. เป็นตัวแทนของสมาคมอุรเวชช์ฯ ในการทำกิจกรรมหรือกิจการต่าง ๆ ทางด้านอายุรศาสตร์ภาวะวิกฤต อาทิเช่น การร่างหรือร่วมร่างมาตรฐานการรักษาด้านเวชบำบัดวิกฤต แนวทางการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาราคาค่าบริการทางการแพทย์ และการพิจารณาให้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์
 2. การเสนอเรื่องบรรยายในงานประชุมวิชาการของสมาคมอุรเวชช์
 3. การออกข้อสอบด้านอายุรศาสตร์ภาวะวิกฤต
 4. ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ภาวะวิกฤต เช่น การเก็บข้อมูลร่วมกัน งานวิจัยเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย
 5. เป็นตัวแทนในการติดต่อทางด้านเวชบำบัดวิกฤต กับองคืกรต่างประเทศในนามของสมาคมอุรเวชช์ฯ
 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอายุรศาสตร์ภาวะวิกฤต

ประธานอนุกรรมการ

พลตรีนายแพทย์อดิศร วงษา

อนุกรรมการ

 1. นายแพทย์วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร
 2. แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
 4. พันโทนายแพทย์อมรชัย เลิศอมรพงษ์

สมาชิก

 1. นายแพทย์สันติ สิลัยรัตน์ (วชิรพยาบาล)
 2. แพทย์หญิงภัทริน ภิรมย์พานิช (ธรรมศาสตร์)
 3. นายแพทย์สุรัชต์ นาคะวิโรจน์ (พระปกเกล้า)
 4. นายแพทย์วรชัย แสงทองพินิจ (ชลบุรี)
 5. แพทย์หญิงนุชนาถ โตเหมือน (นครปฐม)
 6. นายแพทย์กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์ (นครพิงค์)
 7. แพทย์หญิงวรรัตน อิ่มสงวน (เชียงราย)
 8. นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ (นครราชสีมา)
 9. นายแพทย์อัครวัตร รัตนวงศ์ไพบูลย์ (อุดรธานี)
 10. นายแพทย์นรินทร์ จินดาเวช (บุรีรัมย์)
 11. นายแพทย์จีรวัฒน์ แก้ววินัด (สุรินทร์)
 12. แพทย์หญิงอัสมา นวสกุลพงษ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 13. แพทย์หญิงไพลิน รัตนวัฒนกุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 14. แพทย์หญิงศิริพันธ์ วัฒนาสิริภักดี (นครศรีธรรมราช)
 15. นายแพทย์ทศพร โมระประเสริฐ (สุราษฎร์ธานี)

แผนงาน ความสนใจ

 1. Noninvasive ventilation
 2. Weaning
 3. Clinical outcome ของ ARDS
 4. กิจกรรม อุรเวชช์สัญตร เพื่อเผยแพร่ความรู้ และ workshop

ข่าวกิจกรรมของ Critical care assembly