รายนามนายกสมาคม

รายนามนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

 

นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๘

นายแพทย์พร พิศกนก

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๐

นายแพทย์บัญญัติ ปริชญานนท์

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๖

นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๔

นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐

นายแพทย์ประพาฬ ยงใจยุทธ

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๖

นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๒

แพทย์หญิงพูนเกษม เจริญพันธุ์

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๐๔๓-๒๕๔๔

นายแพทย์วิศิษฏ์ อุดมพานิช

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖

ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙

ศ.นพ.อรรถ นานา

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕๐-๒๕๕๓

ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

พล.ต.นพ.อดิศร วงษา

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

นายกสมาคมฯ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-ปัจจุบัน