คณะกรรมการบริหารปี 2561-2562

คณะกรรมการบริหารสมาคม พ.ศ.​ 2561-2562

(Executive Board 2018-2019)

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

Nitipatana Chierakul

นายก/President

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

Chanchai Sittipant

อุปนายก/Vice president

รศ.พญ.สุรีย์ สมประดีกุล

Suree Sompradeekul

เลขาธิการ/Secretary general

พญ.นาฏพธู สงวนวงศ์

Natpatou Sanguanwongse

รองเลขาธิการ

พ.ท.นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์

Amornchai Lertamornpong

รองเลขาธิการ

พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์

Piamlarp Sangsayunh

เหรัญญิก/Treasurer

ผศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

Prapaporn Pornsuriyasak

ประธานวิชาการ

ผศ.นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย

Thiti Sricharoenchai

รองประธานวิชาการ

พญ.พิชญา เพชรบรม

Pichaya Petchborom

รองประธานวิชาการ

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

Nattapong Jiamchariyatam

ประธานฝ่ายวิจัย

นพ.สันติ สิลัยรัตน์

Santi Silairatana

ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร