ประวัติสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

กลุ่มอุรแพทย์…ก้าวแรกของสมาคม

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมา มันตราภรณ์
ผู้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมแพทย์โรคทรวงอกขึ้นในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เริ่มมีแพทย์ผู้สนใจในวิชาโรคทรวงอกมาประชุมร่วมกันเพื่อจัดตั้งสมาชิกสมาคมแพทย์โรคทรวงอกขึ้น โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน มันตราภรณ์ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้ง “สมาคมธอแรกซ์ประเทศไทย” ที่แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๙๗ มีแพทย์อาวุโสมาร่วมประชุมด้วยหลายท่านอาทิ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ กังสดาลย์  และนายแพทย์ขุนรัตนเวชสาขา ที่ประชุมมีมติให้ลองตั้งเป็นชมรมเรียกชื่อว่า “กลุ่มอุรแพทย์” ไปพลางก่อน เมื่อมีโอกาสดีและเหมาะสมจึงจะตั้งเป็นสมาคมต่อไป โดยให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน มันตราภรณ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระ ศิริสัมพันธ์ และศาสตราจารย์นายแพทย์บัณเย็น ทวิพัฒน์  เป็นผู้ดำเนินการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ กังสดาลย์
ปฐมาจารย์ด้านวัณโรคและโรคทรวงอกของประเทศไทยและผู้มีบทบาทสำคัญต่อสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

การจัดประชุมทางวิชาการของกลุ่มอุรแพทย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ทั้งนี้โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ  กังสดาลย์  เสนอเรื่อง “การพิเคราะห์ชี้ขาดด้วยภาพเอกซเรย์ที่แสดงเงาของวัณโรคเพียงเล็กน้อย”  ท่านขุนรัตนเวชสาขาเป็นประธาน  ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ต่อจากนั้นมาก็ได้มีการประชุมวิชาการของกลุ่มอุรแพทย์อีกหลายครั้งที่แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๒

 

Thai Chapter, American College of Chest Physician

ได้มีการประชุมจัดตั้ง Thai Chapter, American College of Chest Physicians ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๐ ในขณะนั้นมีแพทย์ไทยที่ได้รับเลือกเป็น Fellow มาจากสหรัฐอเมริการวม ๑๓ ท่าน ด้วยกัน  พลโททิพย์  ผลโภค (ขณะนั้นเป็นพันเอก) ได้รับเลือกจากสมาคมฯ ในสหรัฐอเมริกาให้เป็น Governor ประจำประเทศไทย นายกคนแรกของ Thai Chapter  ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ กังสดาลย์ รองนายกได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน มันตราภรณ์ และนายแพทย์สมบูญ ผ่องอักษร  เป็นเลขาธิการและเหรัญญิก สมาคมวิทยาลัยแพทย์ทรวงอกอเมริกันประจำประเทศไทย  ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

ก่อตั้งสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ มีแพทย์ผู้สนใจวิชาโรคทรวงอก ๑๖ คนประชุมเรื่องการจัดตั้งสมาคมโรคทรวงอกที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ กังสดาลย์ เป็นประธาน  ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจัดตั้งสมาคมโรคทรวงอกของประเทศขึ้น ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย” (Thoracic Society of Thailand; T.S.T.) โดยแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน มันตราภรณ์ นายแพทย์บัญญัติ ปริชญานนท์  และนายแพทย์นินาท ชินะโชติ เป็นอนุกรรมการร่างกฎข้อบังคับและต่อมาก็ได้มีการดำเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคมในปี ๒๕๐๕

ตราสัญลักษณ์ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยเมื่อแรกก่อตั้ง

ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยเป็นการชั่วคราวดังนี้

 1. นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร          นายกสมาคม
 2. นายแพทย์สมาน มันตราภรณ์        รองนายกสมาคม
 3. นายแพทย์บัญญัติ ปริชญานนท์      เลขาธิการ
 4. นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ      เหรัญญิก
 5. นายแพทย์กษาน จาติกวณิช           กรรมการ
 6. พลโทนายแพทย์ทิพย์ ผลโภค        กรรมการ
 7. นายแพทย์ประกอบ วิศาลยเวทย์    กรรมการ

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการประชุมกับสมาคมเวชศาสตร์อุตสาหกรรมและสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ มีการจัดอภิปรายร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนั้นก็ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเป็นบางครั้งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยและจากต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 11th Asia-Pacific Congress on Disease of the Chest

เป็นแกนกลางจัดการประชุมร่วมกับสมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทยฯ สมาคมวิทยาลัยแพทย์ทรวงอกอเมริกันประจำประเทศไทย , สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, และสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย The International Academy of Chest Physicians Surgeons of The ACCP ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมประชุม ๑,๐๘๔ คน จาก ๔๖ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ได้จัด Post Congress Symposia ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ณ Royal Cliff Beach Resort พัทยา มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ภายในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และใช้ชื่อสมาคมว่า “สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.อ.ท.)” (Thoracic Society of Thailand under Royal Patronage; T.S.T)

ตราสัญลักษณ์สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 • เพื่อส่งเสริมวิทยาการ และการประกอบโรคศิลปะซึ่งเกี่ยวกับอุรเวชช์
 • เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าที่เกี่ยวกับอุรเวชช์
 • เพื่อส่งเสริมจรรยาแพทย์ และสามัคคีธรรมระหว่างอุรแพทย์
 • เพื่อร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นกับสมาคม หรือองค์การอื่นๆที่เกี่ยวกับอุรเวชช์ ทั้งในและ
  นอกประเทศ
 • ชี้นำสังคมส่งเสริมนโยบายสาธารณในด้านสุขภาวะการหายใจของประชาชน
 • ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง

ปัจจุบันสมาคมอุรเวชช์ฯ มีสมาชิกประมาณกว่า ๗๐๐ คน  นับได้ว่าเป็นสมาคมทางวิชาการที่เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นสมาคมหนึ่ง ทั้งนี้อาศัยคณะกรรการชุดต่างๆ ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งด้วยความเสียสละมาโดยตลอด