สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง สรุปข้อมูลทางการแพทย์สถานการณ์โควิดระลองสอง

ในช่วงเวลาที่โรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดเป็นระลอกที่สองในหลายจังหวัดของประเทศไทยและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เครือข่ายแพทย์สมาชิกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม รวมถึงเครือข่ายแพทย์ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์และใช้เตรียมคามพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนใช้ประสานงานกับโรงพยาบาลในส่วนกลางเพื่อจัดการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป

ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอนำข้อมูลบางส่วนมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์และสาธารณสุขของส่วนรวมต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเก็บข้อมูลใช้การรวบรวมรายวันในฐานข้อมูลเฉพาะกิจ ดังนั้นจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างและอาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งหมด ดังนั้นการนำไปอ้างอิงจึงขึ้นกับดุลพินิจของผู้นำไปใช้ และทางสมาคมฯ รวมถึงแพทย์ในเครือข่ายไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


Leave a comment

Your email address will not be published.


*