สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2563

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายนของปี 2563 ผ่านไปไม่หมาดๆ สำหรับเทศกาลลอยกระทงและการประชุมประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ที่เลื่อนมาจากเดือนเมษายน ปีนี้คณะผู้จัดงานให้ช่วงเวลาการบรรยายพิเศษโดยสมาคมเราร่วมกับสมาคมโรคหัวใจและสมาคมโรคภูมิแพ้ ในหัวข้อ “PM2.5 : Future Human Threat” ช่วงนี้เข้าฤดูหนาวเต็มตัวแล้ว ปัญหาเรื่องฝุ่นจึงเริ่มตลบขึ้นมาตามฤดูกาล แม้อาจจะไม่รุนแรงมากเหมือนปีก่อนเพราะกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ลดลงเว้นแต่เรื่องการชุมนุมทางการเมือง ในปีนี้สมาคมวางแผนจะยกระดับการรณรงค์สาธารณะเรื่องมลพิษในอากาศ โดยจะร่วมกับสมาคมโรคหัวใจ สมาคมประสาทวิทยา สมาคมโรคไต และสมาคมโรคภูมิแพ้ ภายใต้ร่มของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เพื่อเสนอให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบปรับลดระดับการเตือนภัยลง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับประชาชนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในส่วนสถานการณ์โควิด-19 ที่พวกเรายังช่วยกันเอาไว้ได้อยู่ ถ้าเป็นเช่นนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าที่วัคซีนน่าจะมีความปลอดภัยพอแล้ว ระหว่าง 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 คงได้พบกันในการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี โดยเล็งสถานที่ไว้ที่พัทยา หวังว่าประเทศชาติคงไม่มีวิกฤตใดๆ มาแทรกซ้อนไปเสียก่อน 

ช่วงนี้การเมืองในประเทศคุกรุ่น จึงขอนำแง่คิดเพื่อปิดท้ายฉบับนี้ที่เก็บความจาก ธรรมปาฏิโมกข์โดยท่านพุทธทาสภิกขุแสดงไว้ตั้งแต่ปี 2510 แต่เนื้อหายังทันสมัยเทียบเคียงกับ confounding bias ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

บุคคลย่อมมีสติปัญญาของเขาอย่างหนึ่ง เห็นโลกเห็นชีวิตในแง่ของเขาไม่เหมือนคนอื่น เห็นอะไรในแง่มีประโยชน์ก็พูดในสิ่งที่ตนพบมา อีกคนหนึ่งไม่เห็นในแง่นี้แล้วก็เลยไม่ชอบฟัง ต่างฝ่ายต่างไม่ชอบเช่นเดียวกัน ถ้าเราอยากจะเป็นคนฉลาด เราควรอุตส่าห์ฟังความคิดเห็นของคนที่ฉลาด ละเอียดลออ รู้จักฟังรู้จักพิจารณาแล้วจะได้รับประโยชน์มาก ลองฟังดูเถอะ จะได้ฟังสิ่งที่ตนไม่เคยสังเกต ถึงแม้ที่เคยผ่านมาแล้วก็ไม่ได้สังเกต ขอให้ผลัดกันเป็นคนฉลาด ฟังเสียงซึ่งกันและกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันบ้าง ให้แต่ละฝ่ายแสดงความคิดเห็นออกมากันคนละทีซึ่งย่อมต่างๆ กัน ก็จะน่าฟัง ในที่สุดก็เกิดประโยชน์ ต้องฟังให้เป็นไม่ถือเป็นตัวกูของกู ต้องยอมฟังทุกคนพูดไม่เลือกฟังแต่บางคนพูด ต้องอยากเป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้พูด

ท่านพุทธทาสภิกขุ, พ.ศ. 2510

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า


Leave a comment

Your email address will not be published.


*