ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 จำนวน 120 ทุน ไปแล้วนั้น

บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ ทั้งนี้ผู้ได้การสนับสนุน จะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนทุนโดยตรง ผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกการสมัคร

ขอขอบคุณให้ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ

ผู้ได้รับทุนประเภท onsite ณ โรงแรม อวานี หัวหิน
ลำดับที่ชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หมายเลขสมาชิกสมาคม
1เบญจมาศปิยะอิศรากุลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช282
2เศกสรรค์ชัยสุขสันต์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น617
3คณาเกษมทรัพย์รพ.ศูนย์อุดรธานี634
4จารุภัทร อัศวพลังกุลโรงพยาบาลสงฆ์778
5ชยดลนำเอกลาภรพ.พุทธชินราช774
6ชุติมาเจ้าประสงค์รพ.ค่ายจิรประวัติ675
7ดารารัตน์เอกสมบัติชัยโรงพยาบาลรามาธิบดี681
8ธนวัฒน์ เต็งศิริโกมลโรงพยาบาลรามาธิบดี801
9ธนากร กอศุภฤกษ์ชัยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล925
10กุลชาติเอกภูมิมาศสถาบันโรคทรวงอก771
11ณยศ ปณิธานธรรมสถาบันบำราศนราดูร678
12ปรัชญาภัสสรานนท์รพ นนทเวช639
13ภัทรพันธุ์ เลิศฤทธิ์วิมานเเมนรพ ศิริราช808
14ภาสกร จิตรรักไทยรพ ศิริราชปิยมหาราชการุณย์563
15เอกชัย เสถียรพิทยากุลโรงพยาบาลกรุงเทพ443
16กันตวุฒิ อรุณรุ่งวิเชียรรพ. จอมทอง823
17สรัล ตั้งสำเริงวงศ์ราชวิถี908
18เดชพนต์โลหะนะรพ.ภูมิพล อดุลยเดช283
19จรัสปิตวิวัฒนานนท์รพ.ภูมิพล อดุลยเดช597
20จักรินทร์ วัฒนะมงคลรพ.พระปกเกล้า464
21ชลิต บุญพร้อมกุลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว866
22ชวลิต ภานุมาตรัศมีรพ.ราชพิพัฒน์782
23ณัฐกิตติ์ เหลืองวัฒนากิจโรงพยาบาลบ้านแพ้ว933
24ณัฐณภันต์พงศ์นุชิษกุญช์โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา938
25ธงชัยอุดคำมหาราชนครเชียงใหม่968
26ธามน เต็มสงสัยรพ.เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช829
27นพดล รุ่งศรีทองรพ.สระบุรี340
28นรินทร์ จินดาเวชรพ.บุรีรัมย์559
29บุญธร ตันวรเศรษฐีรพ.พระนครศรีอยุธยา794
30พิทยา วิชัยรพร.สระแก้ว927
31พิรุณ พุกะพงษ์โรงพยาบาลราชบุรี806
32พีรพัชร รัตนสุนทรรพ.ตราด929
33ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา768
34วิทยา ทองเทพารักษ์พระมงกุฎเกล้า882
35สมชาย จันทโรธรรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า940
36อุษณนันทิทรรภโรงพยาบาลพะเยา818
37นรชัย ชาญฐิติเวชโรงพยาบาลกรุงเทพ764
38นาฎวิภายวงตระกูลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล735
39ชาธิป พันธุ์มณีรพ.แม่สอด922
40นิชา รวมทรัพย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช847
41นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์โรงพยาบาลกรุงเทพ273
42นุชนารถ โตเหมือนรพ.นครปฐม629
43บราลี สันติวุฒน์เทพรัตน์504
44บุรฉัตร์ สังข์ทองโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต593
45ปรภัสร์ อึงขจรกุลรพ.พระมงกุฎเกล้า804
46ประณิธิ ด่านพรประเสริฐโรงพยาบาลกลาง565
47ธมน เเสงสว่างรพ หลวงพ่อทวีศักดิ์795
48ประภัสสร เลิศจินดารัศมีรพ พระนั่งเกล้า743
49พัสวีร์ ตังเดชะหิรัญรพ พระนั่งเกล้า809
50ฉัตรสุมาลย์ ตันติกุลโรงพยาบาลทหารผ่านศึก937
51นิษฐา เอื้ออารีมิตรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า691
52ปัทมพร แสงแก้วรพ ลำปาง793
53จิตติมาธิบดีรพ.ระยอง612
54สุทธิมาทินกรรพ.St.Louis359
55สุภาทัศน์พึ่งพาพัฒน์โรงพยาบาลบ้านโป่ง785
56อภิญญา นาคะพงศ์รพ.พระนครศรีอยุธยา840
57อินทิรา มัสยวาณิชโรงพยาบาลสมุทรสาคร939
58พัชรินทร์ หาญธนกุลรพ.พหลพลพยุหเสนา842
59พัฒนพล อร่ามอารีรักษ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า843
60พิทวัส เรืองอนุพงศ์โรงพยาบาล​สตูล926
ผู้ได้รับทุนประเภท online
ลำดับที่ชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หมายเลขสมาชิกสมาคม
1เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุลโรงพยาบาลรามาธิบดี655
2เตชิต สัญญาโณโรงพยาบาลสุไหงโกลก943
3เสาวพรรณ ณีวงษ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต608
4ใจภักดิ์ เขมะไพโรจน์โรงพยาบาลปิยะเวท738
5กนก พิพัฒน์เวชน่าน505
6กันต์ โอโกโนกิโรงพยาบาลตำรวจ723
7กาญจนา กีรติเรืองรองอุตรดิตถ์744
8จิตติมาพันธุ์แตงโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์944
9จิตสุภาอ่อนนิภารพ.สวรรค์ประชารักษ์781
10จุฑาภัทร วีระวัฒนารพ.หนองคาย800
11ณัฐวรรณสงวนวงษ์รพ.จุฬาลงกรณ์797
12ดุจรัตน์ สมบูรณ์วิบูลย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า821
13ธนพงศ์ สุลีสถิระรพ.นครปฐม757
14ธนสิษฐ์ หงส์พนัสรพ.เจ้าพระยา610
15ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุลสถาบันโรคทรวงอก529
16ชัยวัฒน์ลิมปวุฒิวรานนท์รพ ธนบุรี 1337
17ชายชัญ บุญญาวรกุลรพ นนทเวช360
18ศุภณัฐกองเจริญรพ. ลำปาง783
19กิ่งเพชร พรหมทองมหาราช นครศรีธรรมราช729
20ธัญญวุฒิเศรณีปราการรพ.บุรีรัมย์753
21นพ.บัญชา ศักดิ์สิทธิโชครพ.พระปกเกล้า758
22ภัทร ภัทรกุลรพ.พระปกเกล้า445
23ภูรินทร์ ห้าประเสริฐรพ.ตากสิน600
24วงศกรกัลยพฤกษ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ844
25วศินบุญเพชรรพ.ทุ่งสง877
26วินัยโบเวจารพ.พญาไท3760
27สมชัยอัศวรัศมีรพ.สุรินทร์646
28สรภพภักดีวงศ์รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า694
29สุรัชต์ นาคะวิโรจน์รพ.พระปกเกล้า628
30อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนารพ.จุฬาลงกรณ์720
31นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพรโรงพยาบาลรามาธิบดี536
32ธณะพัฒน์เพชรกล่องคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด923
33นิชา จันทมณีรพ.กรุงเทพ ภูเก็ต788
34นูไรมี อาแซโรงพยาบาล​ยะลา820
35ประทีป รักษาสกุลวงศ์ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์777
36ปาริชาติ นิยมทองรพ.แพร่642
37เบญจมาศช่วยชูรพ ศิริราช549
38นฤมล ลือกิตินันท์สถสาบันโรคทรวงอก802
39ปัณฑารีย์ อัศเวเนตรมณีรพ ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์812
40ปุญชรัสมิ์เหลืองวัฒนากิจสถาบันโรคทรวงอก865
41สุดารัตน์ สิริภัทรวณิชสถาบันโรคทรวงอก355
42เกศมณี พงษ์อร่ามราชวิถี960
43ศิวพรเลิศพงษ์พิรุฬห์ราชวิถี658
44กมลทิพย์ กุลวิภากรรพ.ศิริราช776
45กฤษณา ติยวรนันท์โรงพยาบาลศรีสะเกษ932
46กุณฑิกา ลาภเลิศสกุลรพ.ตากสิน854
47จารุวรรณ บุญสุขโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์713
48จิรชยาชัยสุโรจน์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์734
49จีราวัฒน์ แก้ววินัดรพ.สุรินทร์710
50ธัญลักษณ์ เข้มแข็งรพ.สงขลา941
51ปัญญ์ชลีแก่นเมืองสงขลานครินทร์791
52ปิยารัตน์ พาจิตต์เย็นรพ.สระบุรี928
53ปุณรดา พรหมนิลรพ.คลองขลุง000
54ภัทรภรปัญญารัตน์รพ.สงขลานครินทร์724
55ภัสรา อังกินันทน์รพ.ตำรวจ772
56วีรยา สถาวราวงศ์รพ.St.Louis707
57ศิริญญา สุภาวิตารพ.สระบุรี537
58ศิริพร สาทพันธ์โรงพยาบาลชลบุรี569
59สิริพันธุ์ วัฒนสิริภักดีมหาราชนครศรีธรรมราช643
60สุขสันต์ กรุดภู่รพ.สงขลา876

Leave a comment

Your email address will not be published.


*