ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS 2020

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020‎ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน ไปแล้วนั้น

บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ ทั้งนี้ผู้ได้การสนับสนุน จะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนทุนโดยตรง ผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกการสมัคร

ขอขอบคุณให้ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ

รายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS international congress 2020
วันที่สมัครชื่อ-นามสกุลผู้สมัครหมายเลขสมาชิกสมาคม สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
6/29/2020Jaruphat Asawaplungkul778Priest Hospital
7/10/2020Nattawat Jantarangsi766Buddhachinaraj hospital
6/30/2563Panhatai Thongmak677Praram9 Hospital
6/29/2020Sitthep Thanakitcharu201Vichaiyut Hospital
7/10/2563Thanakorn Kosuppalerkchai925คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
7/2/2000Warakarn Vilaichone452Bumrungrad Hospital
7/10/2020กนก วงศ์สวัสดิ์000โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/10/2020กมล แก้วกิติณรงค์410โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7/10/2020กมลทิพย์ กุลวิภากร776โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
7/9/2020กมเลศวร์ จุลบุตร814PHICHIT HOSPITAL
7/10/2020กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ817โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
7/8/2020กฤษนัย กัลปะ902โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2020กันต์ โอโกโนกิ723โรงพยาบาลตำรวจ
7/9/2020กัลยา ปัญจพรผล458สถาบันโรคทรวงอก
7/9/2020กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์635โรงพยาบาลนครพิงค์
6/29/2020กิ่งเพชร พรหมทอง729รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช
7/10/2020กิตติชัย เออ้าย833โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
7/10/2020กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ493โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
7/9/2020กิตติมา นพเก้ารัตนมณี717โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
6/30/2563กิตติมา บ่างพัฒนาศิริ465สถาบันโรคทรวงอก
7/10/2020กุณฑิกา ลาภเลิศสกุล000โรงพยาบาลรามาธิบดี
6/29/2563กุลชาติ เอกภูมิมาศ771สถาบันโรคทรวงอก
7/9/2020ขจร สุนทราภิวัฒน์362BUDDHACHINARAJ HOSPITAL
7/9/2020คณา เกษมทรัพย์634BANGKOK HOSPITAL UDON
7/9/2020ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์541โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7/4/2563จตุพร วันไชยธนวงศ์890รพ.ศรีนครินทร์
6/30/2563จรัส ปิตวิวัฒนานนท์597รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
7/10/2020จักรินทร์ วัฒนะมงคล464โรงพยาบาลพระปกเกล้า
6/29/2563จารุวรรณ บุญสุข713โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
7/9/2020จิตสุภา อ่อนนิภา781รพ. สวรรค์ประชารักษ์
7/9/2020จิรชยา ชัยสุโรจน์734โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
7/9/2020จีราวัฒน์ แก้ววินัด710SURIN HOSPITAL
6/29/2563จุฬณี สังเกตุชน624คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
7/8/2020ใจภักดิ์ เขมะไพโรจน์738โรงพยาบาลปิยะเวท
7/8/2020ใจภักดิ์ เขมะไพโรจน์738โรงพยาบาลปิยะเวท
6/30/2020ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล815โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
7/10/2020ฉันชาย สิทธิพันธุ์457โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7/10/2020เฉลิม ลิ่วศรีสกุล333โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/10/2020เฉลิมวุฒิ สุขกระโทก917โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2020ชนทัต ไตรทอง000โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2020ชยดล นำเอกลาภ774โรงพยาบาลพุทธชินราช
7/9/2020ชยานนท์ ทรงสมบูรณ์912โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2020ชลดา เลาหวีรนิตย์703โรงพยาบาลปทุมธานี
6/29/2563ชัญญา ชมเชย837โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
7/10/2020ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ306โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/9/2563ชาญกิจ วัฒนไวฑูรย์ชัย915รพ. ตะกั่วป่า
7/10/2020ชานนท์ เมฆจรัสนภา32โรงพยาบาลกรุงเทพ
6/29/2563ชายชัญ บุญญาวรกุล360รพ นนทเวช
7/9/2020ชายชัญ บุญญาวรกุล360โรงพยาบาลนนทเวช
7/9/2020ชายชาญ โพธิรัตน์33โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/10/2563ชายวุฒิ สววิบูลย์920รพ. วิชัยยุทธ
6/30/2020ฑิตยา บุญส่ง773โรงพยาบาลหาดใหญ่
6/30/2020ณฐพงศ์กร ภาวนะวิเชียร302โรงพยาบาลวิภาวดี
7/8/2020ณฐพล วุฒิเทพบัญชา906โรงพยาบาลรามาธิบดี
6/29/2563ณยศ ปณิธานธรรม678สถาบันบำราศนราดูร
6/29/2563ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง626โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
7/9/2020ณัฐ ตะพานวงศ์730Central Chest Institute
7/9/2020ณัฐกิตติ์ เหลืองวัฒนากิจ000โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
7/10/2020ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย000โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/9/0063ณัฐธิดา รังสิกรรพุม919รพ.เพชรบูรณ์
7/10/2020ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม527โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7/10/2020ณัฐพล นุ่มอ่อน918รพ. ชัยนาทนเรนทร
7/9/2020ณัฐวรรณ สงวนวงษ์797รพ.จุฬาลงกรณ์
7/9/2020ณัฐวรรธน์ นัดพบสุข761MAHARAT NAKORNRATCHASIMA HOSPITAL
10/7/2563ดนุนันท์ จิรวิบูลย์911โรงพยาบาลชุมแพ
7/10/2020ดรุณี วิริยาภรณ์552โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
7/10/2020ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย681โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2563เดชตระการ รัตน์ฤๅกรณ์893รพ. พังงา
6/29/2020เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล655โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2020ติราภรณ์ บุญยรัตพันธุ์538โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
7/9/2020ถนอม จิวสืบพงษ์45SAWAN PRACHARAK HOSPITAL
7/10/2020ทศพร โมระเสริฐ684โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
7/9/2020ธงชัย อุดคำ00โรงพยาบาลนครพิงค์
7/8/2020ธนกร ทรรศนียศิลป์898โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2020ธนพงศ์ สุลีสถิระ757โรงพยาบาลนครปฐม
7/4/2563ธนวัฒน์ เต็งศิริโกมล801รพ.บางพลี
6/29/2020ธนวิทย์ เมฆาวุฒิกุล822โรงพยาบาลรามาธิบดี
6/29/2020ธวัชชัย จิรถาวรกุล479โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
7/1/2020ธวัชชัย วิวัฒน์วรพันธ์308Bangkok Ratchasima hospital
7/8/2020ธัญกมล พงศ์นฤเดช905โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2020ธัญนุช สัญชาติ727สถาบันโรคทรวงอก
7/10/2020ธันยพร ชื่นจิตกุลถาวร810โรงพยาบาลนครปฐม
7/10/2020ธีรกร ธีรกิตติกุล418โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/10/2020ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์463โรงพยาบาลรามาธิบดี
6/28/2563น.ส.ปรภัสร์ อึงขจรกุล804โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
6/29/2563นพ ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์337รพ ธนบุรี 1
6/29/2020นพ ธนสิษฐ์ หงส์พนัส610รพ เจ้าพระยา
7/9/2020นพ ธนากรณ์ อนันตะเศรษฐกูล384โรงพยาบาลมหาราช
7/9/2020นพ ธีระพงศ์ รัตนเรืองทรัพย์907โรงพยาบาลโชคชัย
7/29/2563นพ. นรวีร์ จั่วแจ่มใส61รพ. สิริเวช
7/29/2020นพ. บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค758รพ.พระปกเกล้า
7/29/2020นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์356รพ. กรุงเทพจันทบุรี
7/29/2020นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์628รพ. พระปกเกล้า
7/3/2563นพ.กนก วงศ์สวัสดิ์857ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7/10/2563นพ.ชาธิป พันธุ์มณี922รพ.แม่สอด
7/3/2020นพ.ณัฐพงษ์ บุญรอด896โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2563นพ.ธนะพัฒน์ เพชรกล่อง923คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
7/3/2563นพ.บงการ จำนงประสาทพร884รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
7/9/2020นพ.ปิติ คูวณิชย์วงศ์469โรงพยาบาลตรัง
7/8/2020นพ.พิรุณ พุกะพงษ์806โรงพยาบาลราชบุรี
7/8/2020นพ.ภูรินทร์ ห้าประเสริฐ600โรงพยาบาลมหาชัย
7/9/2020นพ.วิชิต กาจเงิน914รพ.สมุทรสาคร
7/10/2563นพ.สมยศ กรินทราทันต์924รพ.แม่สอด
7/10/2020นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์908รพ.ราชวิถี
7/10/2563นพ.สุจิรักษ์ ศรีบูรพา921รพ.กำแพงเพชร
7/10/2020นพ.สุทธินันท์ ทองส่องแสง701รพ.กรุงเทพสนามจันทร์
7/4/2563นภัทร ชิตวรากร665รพ.ศิครินทร์
6/29/2563นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร536โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2020นรชัย ชาญฐิติเวช764โรงพยาบาลกรุงเทพ
7/9/2020นรินทร์ จินดาเวช559BURIRAM HOSPITAL
7/9/2020นฤชา จิรกาลวสาน638โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7/10/2020น้ำเพชร กอวัฒนา485โรงพยาบาลธนบุรี
6/27/2563นิพนธ์ จิริยะสิน570รพ นครธน
7/10/2020นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์273โรงพยาบาลกรุงเทพ
7/1/2020นิมิต บูรณสิงห์614Bangkok Ratchasima hospital
7/2/2563นิรดา ลิ่มสุนทรากุล715โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
7/9/2020นุกูล คิ้วเรืองกุล756โรงพยาบาลสมุทรปราการ
7/9/2020นุชนารถ โตเหมือน629โรงพยาบาลนครปฐม
7/10/2020บงการ จำนงประสาทพร000โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/9/2020เบญจมาศ ปิยะอิศรากุล282โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
7/9/2020เบญจมาศ ช่วยชู549โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
7/9/2020ปรเมศร์ ขุนรงณ์733รพ. สวรรค์ประชารักษ์
7/9/2020ประณิธิ ด่านพรประเสริฐ565โรงพยาบาลกลาง
9/7/2020ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล602โรงพยาบาลสมิติเวช
6/29/2563ประภัสสร เลิศจินดารัศมี743รพ พระนั่งเกล้า
6/29/2020ประภาพร พรสุริยะศักดิ์419โรงพยาบาลรามาธิบดี
6/29/2563ปรัชญา ภัสสรานนท์639รพ นนทเวช
9/1/1982ปรารถนา ศรีสร้างทอง632โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
7/10/2020ปริญญา เรือนวิไล824โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/1/2563ปริญญา วังตาล738โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
7/9/2563ปริณดา คงประสม892รพ. ห้วยยอด
7/7/2020ปวรวรรณ มหาวรากร891Srinagarind Hospital
6/5/2020ปัณฑารีย์ อัศวเนตรมณี812โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณ
7/9/2020ปาริชาติ นิยมทอง642Phrae Hospital
7/10/2020ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น657โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
7/10/2020เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์438สถาบันโรคทรวงอก
6/30/2563ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต413ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตน์ฯ
7/1/2020พงศกร ค้ำพันธุ์807โรงพยาบาลขอนแก่น
6/29/2563พงศ์เทพ ธีระวิทย์420โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2563พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข897รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7/10/2020พจนี ก่อรุ่งเรือง645โรงพยาบาลราชวิถี
6/29/2563พญ ธมน เเสงสว่าง795รพ หลวงพ่อทวีศักดิ์
6/29/2563พญ สุรีย์ สมประดีกุล394รพ ศิริราช
7/29/2020พญ. จิตติมา ธิบดี612รพ.ระยอง
6/30/2020พญ.จุฑามาศ เดชสง่า755รพ.ชลบุรี
6/30/2020พญ.ชลาลัย คล้ายพิมพ์584รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
7/9/2020พญ.นูไรมี ฉายสุวรรณ820โรงพยาบาลยะลา
7/10/2020พญ.วรางคณา สถิตเกษมสานต์909รพ.ราชวิถี
6/10/2020พญ.อภิญญา นาคะพงศ์840รพ.พระนครศรีอยุธยา
7/9/2020พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์615โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
6/30/2020พนีดา จันทภาษา587โรงพยาบาลวิภาวดี
7/9/2020พรชัย โอภาสปัญญาสาร813โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
7/10/2563พัชนี แสงถวัลย์875รพ.ไทยนครินทร์
7/9/2020พัชรินทร์ หาญธนกุล842โรงพยาบาลพลพยุหเสนา
10/1/1969พันวดี รัตนสุมาวงศ์379โรงพยาบาลตำรวจ
6/29/2563พัลยมนต์ พุ่มทอง731โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
7/9/2020พัลยมนต์ พุ่มทอง731SAPPASIT PRASONG HOSPITAL
6/29/2563พัสวีร์ ตังเดชะหิรัญ809รพ พระนั่งเกล้า
7/8/2020พิชญา ชำนาญเวช647โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2020พิชญาภา รุจิวิชชญ์640โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
6/30/2020พิทักษ์ ไชยกูล700รพ.พุทธโสธร
7/9/2563พิมชนก พัฒนยินดี903รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
6/29/2020พิมฑิราภ์ สุจริตวงศานนท์550รพ. พญาไทนวมินทร์
7/3/2020พิริยะ พิริยะกฤต895โรงพยาบาลมหาราช
7/9/2020พุฒิพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์732Queen Savang Vadhana Memorial Hospital
7/9/2020พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์116โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
7/10/2020เพชรา บุญยงสรรค์ชัย268โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7/10/2020ไพลิน รัตนวัฒน์กุล669Srinakarinwiroj
7/9/2020ภัทธีรา จริตวัจระ567รพ. พระนารายณ์มหาราช
7/10/2020ภัทร ภัทรกุล445โรงพยาบาลพระปกเกล้า
7/10/2020ภัทรพันธุ์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน808โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
6/29/2020ภัทรภร ปัญญารัตน์724รพ.สงขลานครินทร์
7/10/2563ภัทราพร ตาเจริญเมือง688คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7/9/2020ภัสรา อังกินันทน์ 772โรงพยาบาลตำรวจ
7/9/2020ภาสกร จิตรรักไทย563โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
7/9/2020ภูเมธ ปรางค์เจริญ798PHETCHABUN HOSPITAL
7/1/2563ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล768โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
7/9/2020มธุวดี ไพรพฤกษาพันธ์765 โรงพยาบาลสิรินธร
7/9/2020มนตรี ทิพย์พรวงษ์000โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
7/9/2020มนูญ ลีเชวงวงศ์128โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
7/9/2020ยุดา สุธีรศานต์611โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2020ยุทธนา อภิชาตบุตร740โรงพยาบาลวชิระ
7/10/2020รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา495ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตน์ฯ
7/10/2563รัศมีแข จงธรรม์910โรงพยาบาลเลย
7/10/2020ฤทธิกร อภิณหพานิชย์759โรงพยาบาลเลิดสิน
7/9/2020ลาวัณย์ แจ่มจำรัส770โรงพยาบาลพุทธโสธร
7/10/2020วงศกร กัลยพฤกษ์000โรงพยาบาลศรีสะเกษ
6/29/2563วยุคุณธร์ วิวิธนาภรณ์864โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
7/10/2020วรชัย แสงทองพินิจ671โรงพยาบาลชลบุรี
7/9/2020วรรัตน อิ่มสงวน564โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
7/9/2020วรวรรณ ศิริชนะ588โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7/10/2563วรวัฒน์ จำปาเงิน927รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7/10/2020วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์752โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6/29/2020วรางคณา กีรติชนานนท์512รพ.สงขลานครินทร์
7/9/2020วันดี ไตรภพสกุล633โรงพยาบาลเลิดสิน
7/10/2020วันวิสาข์ บุญเฟื่อง000โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7/9/2020วินัย โบเวจา760Payathai3 Hospital
7/9/2020วิภา รีชัยพิชิตกุล287SRINAKARIN HOSPITAL
7/10/2020วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร535โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/10/2020วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย653โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7/9/2020วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย332โรงพยาบาลนครพิงค์
7/9/2020วูฒิชัย วรพาสน์706โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
7/9/2020ศศิธร ร่มสายหยุด750รพ.มะเร็งลพบุรี
7/9/2020ศักรินทร์ กังสกุล763สถาบันโรคทรวงอก
6/30/2020ศันสนีย์ พงษ์วิริยะธรรม811รพ.เจ้าพระยายมราช
7/2/2563ศิริชัย แสงงามมงคล603โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
6/30/2563ศิริญญา สุภาวิตา537รพ.สระบุรี
7/1/2563ศิริพร สารทพันธ์569โรงพยาบาลชลบุรี
7/1/2020ศิโรตม์ จันทรักษา786รพ.มหาสารคาม
7/9/2020ศิวพร เลิศพงษ์พิรุพิห์658โรงพยาบาลราชวิถี
7/9/2020ศิวพร เหมวิมล749SARABURI HOSPITAL
7/10/2020ศิวศักดิ์ จุทอง338โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
7/9/2020ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร554โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
7/9/2020เศกสรรค์ ชัยสุขสันต์617KHON KAEN HOSPITAL
7/9/2020สกล เจริญวีรกุล913โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2020สตรีรัตน์ จั่นครุฑ623สถาบันโรคทรวงอก
7/9/2020สถาพร ไชยกุล558โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7/9/2020สมคิด อุ่นเสมาธรรม317โรงพยาบาลราชวิถี
4/23/1967สมพงษ์ เจียรกมลชื่น354โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
7/9/2020สรภพ ภักดีวงศ์694โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
7/9/2020สริตา ธาวนพงษ์803โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7/3/2020สอาด สมกระบวน894โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
6/30/2020สิริเกศ อุสาหะ667โรงพยาบาลหาดใหญ่
7/10/2020สุขสันต์ กรุดภู่000โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2020สุจิรักษ์ ศรีบูรพา000KAMPHAENG PHET HOSPITAL
6/29/2563สุชาติ บูรพันธ์511โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
7/9/2020สุธาสินี กลั่นแก้ว709โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
7/9/2020สุธาสินี ลดาพงษ์พัฒนา883โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/1/2020สุมาลี เกียรติบุญศรี193โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/1/2020สุรพันธ์ เจริญธัญลักษณ์631โรงพยาบาลขอนแก่น
7/1/2020สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์616รพ.เจ้าพระยายมราช
7/9/2020สุรัชต์ นาคะวิโรจน์628โรงพยาบาลพระปกเกล้า
6/29/2563เสริมกิจ วัฒนวารุณ300โรงพยาบาลกรุงเทพ
7/9/2020เสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ712โรงพยาบาลสมุทรปราการ
7/10/2020โสภิตา งามวงษ์วาน725โรงพยาบาลชลบุรี
7/1/2020หฤทัย กมลาภรณ์524โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2020องอาจ โกสินทรจิตต์318BANGKOK HOSPITAL PATTAYA
7/9/2020อดิศร วงษา266โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7/9/2020อติคุณ ลิ้มสุคนธ์620โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
7/10/2020อนันต์ วัฒนธรรม369โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6/29/2563อนุตรา รัตน์นราทร746สถาบันบำราศนราดูร
7/1/2020อภิชาติ คณิตทรัพย์389โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
7/1/2020อภิชาติ โซ่เงิน741โรงพยาบาลศรีนครินทร์
6/30/2563อภิฤดี พรเทพเกษมสันต์652โรงพยาบาลเอกชล2
7/9/2563อภิศรา สุริยะกุล904รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7/10/2020อมรชัย เลิศอมรพงษ์533โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7/10/2020อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา720โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7/1/2020อรรถวุฒิ เพชรสุริยวงศ์719รพ ชัยภูมิ
7/9/2020อัครวัต รัตนวงศ์ไพบูลย์674WATTANA HOSPITAL
7/10/2020อัครวุฒิ เกษมไชยานันท์000โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2020อังคณา กวิวังสานนท์625SAPPASIT PRASONG HOSPITAL
7/10/2020อัมรา จิงสนุน000โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6/29/2020อารยา สุขประพฤติ644โรงพยาบาลรามาธิบดี
7/9/2020อินทิรา มัสยวาณิช000โรงพยาบาลสมุทรสาคร
7/9/2020อุษณ นันทิทรรภ818โรงพยาบาลพะเยา

Leave a comment

Your email address will not be published.


*