ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในหัวข้อเรื่อง Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วมกับการประชุมวิชาการในรูปแบบการจัดประชุมทางไกล ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการอาการเหนื่อยในผู้ป่วยโรคระบบการหายใจระยะท้าย (Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.15 น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคระบบการหายใจซึ่งมักพบได้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) โรคมะเร็งปอด และโรคพังผืดในปอดชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงในเวชปฏิบัติมากมายได้แก่

  • Update in advanced lung diseases
  • Pathophysiology of chronic breathlessness
  • Non-pharmacological management of chronic breathlessness
  • Pharmacological management of chronic breathlessness
  • Advanced care planning
  • End of life care for end-stage respiratory patients

เพื่อช่วยให้การทำหน้าที่ในฐานะแพทย์โรคระบบการหายใจนั้นสมบัติตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง QR code เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์หรือคลิกที่นี่

อัตราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการทางไกล ท่านละ 400 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 007-3-15705-6 และนำหลักฐานการชำระเงินมาประกอบการลงทะเบียนออนไลน์

ด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นี้

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*