ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านและเจ้าหน้าที่ด้านนิทราเวชศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมสมาคมฯ​ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญและวิชาการประจำปี 2563 ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 12 นี้

ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาให้การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม แก่แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ในสถาบันต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางด้านนิทราเวชศาสตร์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการขยายโอกาสและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านโรคระบบการหายใจให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังรายนามต่อไปนี้

ผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมและมีรายชื่อตามประกาศ สามารถเข้ารับบัตรเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันประชุม หากไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ โปรดแจ้งทางสมาคมล่วงหน้าและดำเนินการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม

แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

ชื่อนามสกุลชั้นปีสถาบันเลขที่ ว
เนสินี เก้าเอี้ยน3ศิริราช47668
อาภาภัทรศิริสมบูรณ์3ศิริราช47803
ธนบูลย์แจ่มศุภพันธ์3ศิริราช47655
ณฐษรเล็กอุทัย3ศิริราช50232
ชลิตบุญพร้อมกุล3ศิริราช47615
อนิวรรตสาลีผล2ศิริราช51059
ธนินตินานนท์2ศิริราช50271
อันรัฐระมัญบากา2ศิริราช51790
กัลยรักษ์แสงใส2ศิริราช50186
ชมพูนุชศักดิ์จิรพาพงษ์2ศิริราช50212
สรวิชญ์คืนดี2ศิริราช50393
ศิรธันย์อินนุพัฒน์2ศิริราช50384
วรวุฒิสุมนทา2ศิริราช47738
พิมพ์พิจิตราคำหอม2ศิริราช51150
พรอนงค์คุรุเสถียร2ศิริราช50313
สิริอรล้ำวิริยะกุล2ศิริราช50408
ปาจรีย์บุญมณีประเสริฐ2ศิริราช51712
จักรชวิศกนกกัณฑพงษ์1ศิริราช55256
ศุภวิชญ์เกียรติศักดิ์โสภณ1ศิริราช52719
สหรัฐลีลานุวัฒน์กุล1ศิริราช52730
อาภัสราเสาร์แก้ว1ศิริราช54354
ฐิติพรอนันต์1ศิริราช53958
ขวัญฉัตรไกรรวีงามวิจิตรพระมงกุฏเกล้า55253
ณัฐพลศิริซอสกุลพระมงกุฏเกล้า53042
ธญาณินท์ผ่องแผ้วพระมงกุฏเกล้า51687
กมิลาโกสุมพันธ์พระมงกุฏเกล้า53776
อังสุมาดุสิตกุลพระมงกุฏเกล้า55858
ปทุมาขุนสูงเนินพระมงกุฏเกล้า53237
ภคภพจินาทองไทยพระมงกุฏเกล้า53695
ดุษฎีจรัญวรากรชัยพระมงกุฏเกล้า55790
อลันปติลันธการกุลพระมงกุฏเกล้า54721
ศรีลัดดาสัณฐิติเศรษฐ์พระมงกุฏเกล้า53279
วิวิทย์รินทรวิทูรย์พระมงกุฏเกล้า53275
กีรติสรณ์พากเพียรพระมงกุฏเกล้า50743
อัครวิชช์บุญดำเนินพระมงกุฏเกล้า55857
วิทิตย์วารีทิพย์พระมงกุฎเกล้า48821
อ้อมพันธ์ทูคำมีพระมงกุฎเกล้า45667
ศรัณย์รัตน์เตยวัฒนะชัยพระมงกุฎเกล้า47756
พลอยระวี ธนะไพรรักษ์พระมงกุฎเกล้า48203
วรยลเชื้อบุญชัยพระมงกุฎเกล้า50802
กุลชไมสิลาฐาปนสกุลพระมงกุฎเกล้า47589
กัญชลีพุกสุ่นพระมงกุฎเกล้า50741
ศศธรธาราภูมิพระมงกุฎเกล้า57245
พัชรียาสมบูรณ์พระมงกุฎเกล้า51548
ปวิตราพ่วงสุวรรณพระมงกุฎเกล้า53240
สุทธิกานต์รวมเมฆพระมงกุฎเกล้า50413
ปฐมพงศ์สังขณีพระมงกุฎเกล้า47520
ฉัตรชัยวรศักดิ์กุลชัยพระมงกุฎเกล้า48695
กรกนกกิมาวะหาพระมงกุฎเกล้า55768
ศิรดาซื่อเธียรสกุลพระมงกุฎเกล้า55842
พลภฤตคำตรีพระมงกุฎเกล้า55817
ณัฐสุชาเค้าคุณากรพระมงกุฎเกล้า50764
บัณวิชเภกะสุตพระมงกุฎเกล้า50873
พงศ์พัฒน์หลิ่ววรกูลพระมงกุฎเกล้า53065
สุภัททาไชยประเสริฐพระมงกุฎเกล้า55851
พัชรพลจันทวีพระมงกุฎเกล้า55378
กฤตภาส จุลกทัพพะพระมงกุฎเกล้า54443
อัครวินท์ทวีกิตติกุลพระมงกุฎเกล้า53095
ชานนอยู่เย็นพระมงกุฎเกล้า53032
กฤษฏิ์ทิพย์ชัยเชษฐาพระมงกุฎเกล้า53011
กมลพึ่งอ่ำพระมงกุฎเกล้า53096
ปรีดิ์รติชิงชนะพระมงกุฎเกล้า54148
พัสกรสรัคคานนท์พระมงกุฎเกล้า52643
หทัยรัตน์อิ๋วสกุลพระมงกุฎเกล้า50822
โมไนย์มีแสงพระมงกุฎเกล้า53076
จาตุรนต์ภูเวียงพระมงกุฎเกล้า53021
ฐิติรัตน์ศุภศิลป์พระมงกุฎเกล้า50853
วัชรนันท์หมื่นอนันต์พระมงกุฎเกล้า50675
ลักษิกาวนิชย์ถนอมพระมงกุฎเกล้า51038
ศดานันท์ บุญเสาวภาคย์พระมงกุฎเกล้า53276
อภิวัฒน์ดีดำรงค์พระมงกุฎเกล้า52057
ณัฐณิชากาญจนไวกูณฐ์พระมงกุฎเกล้า53037
นิพนธ์งูพิษพระมงกุฎเกล้า48748
ธนเสฏฐ์รุ่งจิรโรจน์พระมงกุฎเกล้า50972
กานต์จิราทิตย์สีแสงพระมงกุฎเกล้า50925
อภิรัฐอังศุภากรพระมงกุฎเกล้า53093
คมชาญอุตมวาทินพระมงกุฎเกล้า50480
ชยพลตุลวัฒนกุลพระมงกุฎเกล้า43838
ภัทรวุฒิ ใจทองคำพระมงกุฎเกล้า47534
ธัญลักษณ์จิวะวิทูรกิจพระมงกุฎเกล้า50141
พรพิรุฬห์ม่วงศิริพระมงกฎเกล้า55815
พรหมวินิจสัตยาทิตย์พระมงกฎเกล้า52638
พิมพ์จิรากนกทิพากรธรรมศาสตร์48479
พิมชนกพัฒนยินดีธรรมศาสตร์48478
ณัฐภรณ์แสงฤทัยกาลธรรมศาสตร์48432
ธนวดีสิทธิผลกุลธรรมศาสตร์50263
นครินทร์ธนกิติวิรุฬธรรมศาสตร์52871
กรัณย์ประสพสันติจุฬาลงกรณ์57343
อภิรักษ์จันทร์เพ็งจุฬาลงกรณ์50722
จักรภพชัยขจรวัฒน์จุฬาลงกรณ์50197
สุนฤดาหมั่นเขตวิทย์จุฬาลงกรณ์50713
ขวัญเนตรอินทรวงษ์โชติจุฬาลงกรณ์47591
คุณาธิปนิสสัยพันธุ์จุฬาลงกรณ์48072
มยุรานิเทศนพกุลจุฬาลงกรณ์49235
ณณิชาศิริวงศ์จุฬาลงกรณ์57401
พิพัฒน์ศักดิ์ศรีพรชัยจุฬาลงกรณ์50882
พริมพลอยกรวิโรจน์จุฬาลงกรณ์57492
นันทนัชวุฒิไกรวิทย์จุฬาลงกรณ์50577

เจ้าหน้าที่ด้านนิทราเวชศาสตร์

ชื่อนามสกุลสถาบัน
ศันสนีย์พวงทวายสถาบันโรคทรวงอก
ศิวะพรภูวภูตานนท์ ณ มหาสารคามสถาบันโรคทรวงอก
ธนภรเมืองศรีสถาบันโรคทรวงอก
หนึ่งฤทัยชื่มชมบุญสถาบันโรคทรวงอก
พิตติภรณ์หัสภาคสถาบันโรคทรวงอก
วรกตสุวรรณสถิตย์รามาธิบดี
เจนจิราเพ็งแจ่มรามาธิบดี
ธณัชกรไตรยุทธรามาธิบดี
กนกพิชชาลีประโคนรามาธิบดี
นุสราชาญชมภูศรีนครินทร์
ฉันทนาวังชุยศรีนครินทร์

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในกิจกรรมวิชาการของทางสมาคม


Leave a comment

Your email address will not be published.


*