ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 20-22 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญและวิชาการประจำปี 2563 และได้ออกประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บัดนี้ทางสมาคมฯ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับเลือกให้ได้รับทุน จำนวน 60 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามตามประกาศด้านล่างนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัครสถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
นพ.อุษณ นันทิทรรภรพ.พะเยา
พญ.ประณิธิ ด่านพรประเสริฐโรงพยาบาลกลาง
พัสวีร์ ตังเดชะหิรัญรพ พระนั่งเกล้า
จารุภัทร อัศวพลังกูลรพ.สงฆ์
สรรเพชุดา แซ่ตั้งรพ ปัตตานี
จุฑาภัทร วีระวัฒนารพ.หนองคาย
นุกูล คิ้วเรืองกุลรพ.สมุทรปราการ
บราลี สันติวุฒน์รพ เทพรัตน์
พญ.อังคณา กวิวังสานนท์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นรินทร์ จินดาเวชรพ.บุรีรัมย์
ธนวัฒน์ เต็งศิริโกมลรพ.บางพลี
ปิติ คูวณิชย์วงศ์โรงพยาบาลตรัง
น.ต.น.พ.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์โรงพยาบาลภูมิพล
นพ.ธามน เต็มสงสัยรพ.เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
นุชนารถ โตเหมือนรพ.นครปฐม
นพ. ชวลิต ภานุมาตรัศมี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ศิริญญา สุภาวิตารพ.สระบุรี
ศันสนีย์ พงษ์วิริยะธรรมรพ.เจ้าพระยายมราช
พญ.สุทธิมา ทินกรรพ.St.Louis
พญ.จิตติมา ธิบดีรพ.ระยอง
นิรดา ลิ่มสุนทรากุลโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ศุภณัฐ. กองเจริญลำปาง
พญ.จารุวรรณ บุญสุขโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กาญจนา กีรติเรืองรองรพ.อุตรดิตถ์
ชลาลัย คล้ายพิมพ์รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นพ. ประสาร เหมือนพงษ์กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา
นพ.สุชาติ บูรพันธ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นพ.ประทีป รักษาสกุลวงศ์รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
ศิริพร สาทพันธ์รพ.ชลบุรี
บุรฉัตร์ สังข์ทองโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นพ. เสริมกิจ วัฒนวารุณโรงพยาบาลกรุงเทพ
ณัฐ ตะพานวงศ์รพ.ขอนแก่น
พงศกร ค้ำพันธุ์รพ.ขอนแก่น
วันดี ไตรภพสกุล รพ.เลิดสิน
พญ. ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห์รพ. ราชวิถี
นพ. โสภณ ดวงทิพย์เนตรคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
พญ.ชลดา เลาหวีรนิตย์โรงพยาบาลปทุมธานี
พันวดี รัตนสุมาวงรพ.ตำรวจ
ฤทธิกร อภิณหพานิชยทรพ.เลิดสิน
พญ. สุภาทัศน์ พึ่งพารัตน์รพ.บ้านโป่ง
นพ. แสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์รพ.บ้านแพ้ว
พญ. สุธาสินี กลั่นแก้ว รพ.บ้านแพ้ว
นพ.ณัฐกิตติ์ เหลืองวัฒนากิจรพ. บ้านแพ้ว
ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุลรพ. มหาวิทยาลัยบูรพา
นพ.วินัย โบเวจารพ.พญาไท3
นพ.บุญธร ตันวรเศรษฐีรพ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.สิทธิพงษ์ ดำรงพิวัฒน์รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ศิโรตม์ จันทรักษารพ.มหาสารคาม
กมเลศวร์ จุลบุตรพิจิตร
นพ.อาภากร ภัคกรธนธรณ์รพ.ตากสิน
พญ.ฉัตรสุมาลย์ ตันติกุลรพ.ทหารผ่านศึก
จิตสุภา อ่อนนิภาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
นางสาวสิรินาถ จวนสางหน่วยระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลอุดรธานี
วัชราภรณ์ ภารประดับรพ.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
นพ.ชาธิป พันธุ์มณีรพ.แม่สอด
สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์รพ.ขอนแก่น
พญ ธมน เเสงสว่างรพ หลวงพ่อทวีศักดิ์
เกศมณี พงษ์อร่ามโรงพยาบาลพุทธโสธร
พัทธ์ชนก สิถีธรรมศักดิ์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
นพ.ณัฐพงษ์ บุญรอดโรงพยาบาลตราด
นพ.พิทยา วิชัยรพร.สระแก้ว
อรณิชชา ฐิติถากุลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มศว องครักษ์ นครนายก
พิมพ์ชนก ปาละวิสุทธิ์รพ มศว

Leave a comment

Your email address will not be published.


*