สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มกราคม 2563

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนมกราคมของปี 2563 เป็นการต้อนรับเข้าสู่วาระปีใหม่ไปในตัว ช่วงนี้คงเป็นเวลาของการทบทวนบทเรียนในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนก้าวย่างในปีต่อไปให้พัฒนาเพิ่มขึ้น จึงคงจะไม่มีกิจกรรมสมาคมฯ พิเศษอะไรเพิ่มเติมในระหว่างนี้ จนกว่าจะถึงการประชุมประจำปีที่กำลังจะมาถึงในเดือนถัดไป พร้อมไปกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ผู้ที่สนใจจะทำงานเพื่อสมาคมและหมู่สมาชิกเตรียมตัวกันไว้ได้ ลองศึกษารายละเอียด ดังนี้

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย (Thoracic Society of Thailand) ดําเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคมในปี พ.ศ. 2505 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมวิทยาการ และการประกอบโรคศิลปะซึ่ึงเกี่ยวกับอุรเวชช์
  2. ส่งเสริมการค้นคว้าที่เกี่ยวกับอุรเวชช์
  3. ส่งเสริมจรรยาแพทย์ และสามัคคีธรรมระหว่างอุรแพทย์
  4. ร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นกับสมาคม หรือองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอุรเวชช์ ทั้งในและนอกประเทศ
  5. ชี้นําสังคม ส่งเสริมนโยบายสาธารณะในด้านสุขภาวะการหายใจของประชาชน

สมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ภายในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. 2554 และใช้ชื่อว่า “สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.อ.ท.)” (Thoracic Society of Thailand under Royal Patronage; T.S.T)

ตอนนี้การจัดทำหลักสูตรเฟลโลว์ใหม่ของทุกสถาบันก็งวดเข้ามาทุกที ปลายเดือนนี้คงมีการรับรองหลักสูตร (มคว. 2) ของโครงการฝึกอบรมที่มีอยู่เดิมทั้ง 11 แห่ง จากนั้นก็จะเป็นการจัดเตรียมแบบประเมินตนเอง (มคว. 3) เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองขั้นสุดท้าย เพื่อให้ทันกับการฝึกอบรมของปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น และถ้าเป็นได้อาจมีการขยายตำแหน่งการฝึกอบรมเพิ่มที่ธรรมศาสตร์และขอนแก่นแห่งละ 1 ตำแหน่ง

สำหรับสถานการณ์ PM2.5  และ EVALI ในบ้านเราคงต้องห้ามกระพริบตา ส่วนรายละเอียดของการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562 ในเดือนหน้าเผยแพร่มาเรียบร้อยแล้ว รีบเคลียร์งานแล้วสมัครมาแต่เนิ่นๆ ใครที่สนใจจะร่วมงานใน Assembly ต่างๆ ของสมาคมฯ เตรียมตัวไว้ให้พร้อม  

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก  ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านประธาน นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

พบกันใหม่ฉบับหน้า


Leave a comment

Your email address will not be published.


*