ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญและการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2563 ณ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 12 โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจจากคณะทำงาน assemblies ด้านต่าง ๆ มากมาย

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

 • สมาชิกสมาคม ท่านละ 4,000 บาท
 • ผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 5,000 บาท

สำหรับ Workshop ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเลือกเข้าฟังได้ 1 หัวข้อโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยฝาก/โอนเงินไปที่

บัญชี “สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย” สาขารามาธิบดี
เลขที่ 026-2-52418-3

ดาวน์โหลดตารางการประชุมและใบสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ ที่นี่

ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วและหลักฐานการชำระเงินมาได้ที่ thaitst@gmail.com หรือ thaitst.tst@gmail.com
หรือส่ง fax มายังสมาคม หมายเลข 0-2042-6994

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรธิภา ประสานกุล (โน้ต) 084-559-2190 email: thaitst@gmail.com
คุณอรุณรัตน์ ประสานกุล (เนย) 086-392-1662 email: thaitst.tst@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาห้องประชุม 1ห้องประชุม 2
08.25-08.30

Opening Remarks

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

ประธาน: ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร
รองประธาน: พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
ประธาน: พอ.พญ.เพชรา บุญยงสรรค์ชัย
รองประธาน: รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
08.30-09.00Year in Review Pulmonary Medicine 2020
ผศ.นพ. มนะพล กุลปราณีต
Year in Review Sleep Medicine 2020
รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล
09.00-10.00Debate: Treatment of Latent Tuberculosis Infection in Thailand
Pro: นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
Con: พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
Symposium: Obstructive Sleep Apnea: The Difficult Dilemma in Thailand
 1. APAP vs CPAP, what to choose? รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
 2. PAP intolerance, what to do next? รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
10.00-10.30BreakBreak
ประธาน: ศ.เกียรติคุณ นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล
รองประธาน: ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ประธาน: ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์
รองประธาน: พญ.กัลยา ปัญจพรผล
10.30-11.00Precision Medicine in Airway Disease in Thailand
ศ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
Should Mild Sleep Apnea Without Daytime Sleepiness be Treated?
พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล
11.00-11.30E-cigarette and vaping associated lung injury
พญ.นรารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
How to Manage OSA Patients with Residual Daytime Sleepiness
นพ.อภิชาติ โซ่เงิน
11.30-13.00Luncheon Symposium 1: GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.
Luncheon Symposium 2: GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.
Luncheon Symposium 3: Boehringer Ingelheim (Thailand) Ltd.
Luncheon Symposium 4: Boehringer Ingelheim (Thailand) Ltd.
13.00-13.30Honorary Lecture
ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา
ประธาน: ศ.นพ.วิศิษฎ์ อุดมพานิชย์
รองประธาน: ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์
ประธาน: ศ.นพ.สมเกียรติ วงศ์ทิม
รองประธาน: ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
13.30-14.00Rationale for Maintenance Therapies in COPD: Thailand Perspectives Versus GOLD Documents
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
Community-Acquired Pneumonia Guideline in 2020
ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
14.00-14.30Maximize Bronchodilation in High-Risk and More Symptomatic COPD: GOLD Strategies
ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์
Acute Pulmonary Embolism Guidelines in 2020
รศ.พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
14.30-15.00ICS/LABA in COPD Maintenance Therapy: GOLD Strategies and Thai Healthcare System
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
Consolidated IPF Guidelines in Thailand
ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์
15.00-15.30BreakBreak
ประธาน: รศ.พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
รองประธาน: ผศ.พญ.พิชญา เพชรบรม
15.00-16.45LIVE: Pulmonary Case Discussion
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รศ.นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข
พ.ท.นพ.วริสสร วงศ์ศรีชนาลัย
รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์
ผศ.พญ.นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาห้องประชุม 1ห้องประชุม 2
ประธาน: พลโท นพ.อดิศร วงษา
รองประธาน: รศ.นพ.พงศ์เทพ ธีระวิทย์
ประธาน: รศ.นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
รองประธาน: พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง
08.30-10.00

Symposium: Hemodynamic Monitoring in Septic Shock

 1. Fluid Resuscitation in Septic Shock
  ผศ.นพ. มนะพล กุลปราณีต
 2. The Heart Function: Evaluation and Optimization
  พันโท นพ.อดิศร วงษา
 3. Pulmonary Edema: The Trouble of Leaky Lungs
  รศ.นพ.พงศ์เทพ ธีระวิทย์

Symposium: New Modalities for Diagnosis and Management of Pulmonary Diseases

 1. Bronchoscopic Modalities for Diagnosis of Sarcoidosis
  ผศ.พญ.พิชญาภา รุจิวิชช์
 2. Transbronchial Lung Cryobiopsy for Diagnosis of Pulmonary Diseases
  รศ.นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 3. Essentially Advanced Procedures for Pulmonologists
  ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
10.00-10.30BreakBreak
ประธาน: นพ.นรวีร์ จั่วแจ่มใส
รองประธาน: พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม
ประธาน: รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
รองประธาน: ผศ.นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย
10.30-11.00

Symposium: Mechanical Ventilation in ARDS - The Ideal Versus the Real Situations

 1. ARDS in the Limited Resources
  นพ.สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
 2. ARDS in the Ideal
  พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม

Year in Review in Critical Care 2020
ร.อ.พญ.นิษฐา เอื้ออารีย์มิตร

High Flow Nasal Cannula for Management of Airway Disease Exacerbations
ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย

11.30-13.00Luncheon Symposium 1: AstraZeneca Thailand Ltd.
Luncheon Symposium 2: AstraZeneca Thailand Ltd.
Luncheon Symposium 3: GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.
Luncheon Symposium 4: Novartis (Thailand) Ltd.
13.00-14.00ประชุมสมาชิกสมาคม แผนงานการปฏิรูป, Assembly meeting 
ประธาน: ผศ.นพ. กมล แก้วกิติณรงค์
รองประธาน: รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
ประธาน: รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
รองประธาน: พ.อ.นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์
14.00-15.00

Clinical Case Discussion: Monitoring and Treatment of Scleroderma-related ILD
พญ.กิตติมา บ่างพัฒนาศิริ
รศ.นพ.ชยวี เมืองจันทร์
รศ.นต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนพงษ์เชฎ

Symposium: Current Roles of Non-Invasive Ventilation

 1. NIV in Hypoxemic Respiratory Failure
  นพ.วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร
 2. NIV in Hypercapnic Respiratory Failure
  พ.อ.นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์
 3. NIV in Weaning
  นพ.เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล
15.00-15.30ILD Subtype in Connective Tissue Diseases: First-Lung Manifestation and Rapidly Progressive ILD
ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
15.30-16.00BreakBreak
ประธาน: รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
รองประธาน: รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ประธาน: รศ.พญ.วิไลวรรณ วิริยะไชโย
รองประธาน: ผศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
16.00-16.30Meet the Expert: สถานการณ์และมาตราการป้องกันควบคุม 2019-nCoV ของประเทศไทย
ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Clinical Case Discussion: Puzzling Lung Function
รศ.ดร.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู
พญ.วรวรรณ ศิริชนะ
16.30-17.00ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ 2019-nCoV ในประเทศไทย
พญ.อนุตรา รัตน์นราทร, นพ.ณยศ ปณิธานธรรม
สถาบันบำราศนราดูร
Monitoring and Management of Adverse Reactions to MDR- and XDR-TB treatment
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาห้องประชุม 1ห้องประชุม 2
ประธาน: รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค
รองประธาน: นพ.สันติ สิลัยรัตน์
ประธาน: ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี
รองประธาน: ผศ.นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี
08.30-09.00

Preoperative Assessment in Patients with Chronic Respiratory Diseases
รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค

08.30-09.15 Imaging in TB
ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี

09.00-09.30Preoperative Risk Assessment for Patients with Pulmonary Hypertension Undergoing General Surgery
รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
09.15-09.35 Pitfall in TB Management
พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
09.30-10.00Pre- and Perioperative OSA Diagnosis and Management without PSG
นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ
09.35-10.00 Nontuberculous Mycobacteria: State of the Art in 2020
รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
lI
10.00-10.30BreakBreak
ประธาน: นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
รองประธาน: พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
10.30-11.30Multidisciplinary Topic: Future Human Threats: PM2.5
รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
11.30-13.00Luncheon Symposium 1: Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.
Luncheon Symposium 2: MSD (Thailand) Ltd.
Luncheon Symposium 3: Boehringer Ingelheim (Thailand) Ltd.
Luncheon Symposium 4: Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd.
ประธาน: ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภีร์
รองประธาน: รศ.นพ.อนัฆพงษ์​ พันธุ์มณี
ประธาน: พลตรี นพ.อนันต์​ วัฒนธรรม
รองประธาน: นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
13.00-14.00Treatment Choices for Non-Small Cell Lung Cancer, by Stage: Case Sharing Experience
ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภร์
รศ.นพ.อนัฆพงษ์​ พันธุ์มณี
ผศ.พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์
Medical and Surgical Management of Pleural Infection
นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ
14.00-14.30New Options and New Hope for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์
Infections Causing Central Airway Obstruction: Role of Bronchoscopy in Diagnosis and Management
นพ.นพพล ลีลายุวัฒนกุล
14.30-14.45BreakBreak
15.00-17.00

Workshop 1: Sleep (รับไม่เกิน 50 คน)
PAP set up and Basic Titration for Sleep-Related Breathing Disorders and Pulmonary Diseases

 1. Neuromuscular Diseases
  พญ.ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
 2. COPD
  พญ.ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห์
 3. Central Sleep Apnea
  พท.นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล
 4. PAP for CPAP-intolerant OSA
  พญ.กัลยา ปัญจพรผล
Workshop 2: Critical Care (รับไม่เกิน 50 คน)
Respiratory Monitoring During Mechanical Ventilation
ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย
รศ.พญ.ยุดา สุธีรศานต์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*