ชี้แจงและให้ความเห็นเรื่อง การดูแลรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (Latent TB infection)

ตามที่ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดพิมพ์หนังสือ คำแนะนำเรื่องการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (Latent Tuberculosis Infection) ออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 โดยมีเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำการปฏิบัติผู้ใหญ่ที่สัมผัสวัณโรค ในหน้าที่ 15-16 โดยมีเนื้อความดังสำเนาภาพ

เนื่องจากไม่มีการศึกษาการใช้ TST และ IGRA ในการวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝงในผู้ใหญ่ในประเทศไทย ที่เป็นปัจจุบันและที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือพอ จึงไม่สามารถออกเผยแพร่เป็นคำแนะนำที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของแพทย์ที่ทำตามคำแนะนำกับผู้รับบริการ ในกรณีเกิดผลไม่พึงประสงค์ทั้งจากการทำหรือไม่ทำตามคำแนะนำ แล้วเกิดผลด้านลบต่อสุขภาพของผู้รับบริการ แม้จะมีการให้น้ำหนักคำแนะนำเป็น (+/-, IV) ซึ่งหมายถึงจะทำหรือไม่ทำก็ได้ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือรายงานผู้ป่วยจำนวนน้อย ซึ่งหนังสือไม่ได้ระบุที่มาการให้น้ำหนักนี้

         ทางสมาคมฯ จึงมีความเห็นว่ากองวัณโรคควรออกคำแนะนำเพิ่มเติมผู้ใช้งานหนังสือนี้ให้ชัดเจนว่า คำแนะนำนี้ได้มาอย่างไร และความหมายของน้ำหนักและหลักฐานหมายถึงอะไร หรือถ้าดีที่สุดควรถอนคำแนะนำส่วนนี้และทดแทนว่า “ยังไม่มีคำแนะนำแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีน้ำหนักเพียงพอ”


Leave a comment

Your email address will not be published.


*