จดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

รองศาตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
25 กันยายน 2562

สืบเนื่องจากปัญหามลพิษในอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่รุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีก่อนตลอดมาจนถึงต้นปีนี้ แล้วจึงค่อยๆ ดีขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จนเมื่อเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่มาปกคลุมประเทศไทยในสัปดาห์ก่อน คุณภาพอากาศจึงแย่ลงเร็ว จนเห็นได้จากท้องฟ้ากรุงเทพที่ขมุกขมัวในวันนี้และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งต่าง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเรายังไม่สามารถควบคุมแหล่งการผลิตมลพิษเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม การคมนาคม การก่อสร้าง และกิจกรรมประจำวันของประชากรกรุงเทพ ทำให้เมื่อมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาพื้นฐานก็จะแสดงออกให้เห็นชัดเจนขึ้น และคาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียกร้องให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นี้แต่เนิ่นๆ เพื่อลดความตื่นตระหนกของสังคมในอนาคต ดังนี้

  1. ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของมลพิษในอากาศ ที่มีผลคุกคามต่อทุกคนโดยเฉพาะ เยาวชน สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
  2. ให้การศึกษากับประชาชนเพื่อปรับกิจกรรมประจำวันและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม
  3. หน่วยงานรัฐจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับประชาชนให้เพียงพอ ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก N-95 สำหรับใช้กลางแจ้ง และเครื่องฟอกอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ สำหรับใช้ในตัวอาคาร
  4. ดำเนินการมาตรการสาธารณะโดยเคร่งครัดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตราย ทั้งการควบคุมปริมาณและคุณภาพยานพาหนะ การจำกัดกระบวนการก่อสร้าง ลดกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรม และควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง รวมถึงการปิดสถานศึกษา
  5. จัดหาสถานที่สาธารณะในแต่ละชุมชนย่อย เพื่อเป็นที่พักอาศัยของประชากรกลุ่มเสี่ยงเมื่อระดับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายหรือวิกฤต โดยต้องมีระบบฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป

โปรดใส่ใจในคุณภาพของอากาศที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

ด้วยความเคารพอย่างสูง


Leave a comment

Your email address will not be published.


*