สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2562

ขอต้อนรับสู่ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ของปี 2562 ซึ่งในวันที่ 2, 3, และ 10 ของเดือนนี้ จะมีการจัดสอบเพื่อวุฒิบัตรของเฟลโลว์เก่าจำนวน 24 คนจาก 8 สถาบัน หวังว่าคงจะประสบความสำเร็จกันทั่วหน้า ส่วนกิจกรรม Introduction to Pulmonary Medicine สำหรับเฟลโลว์ใหม่ ก็จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 เดือนนี้เช่นกัน โดยในปีนี้เรามีหน้าใหม่เข้ารับการฝึกอบรม 22 คน จาก 10 สถาบัน เห็นได้ว่าแม้จำนวนสถาบันฝึกอบรมเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลง ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาขาดแคลนจำนวนสตาฟ ทั้งจำนวนจริงโดยตรงและบางส่วนต้องแบ่งไปนับศักยภาพการฝึกอบรม Critical Care และ Sleep (ในอนาคต) ร่วมด้วย หวังว่าในอนาคตปัญหานี้จะเบาบางลง เพื่อให้เนื้อหาวิชาชีพเราดึงดูดอายุรแพทย์ทั่วไปมาร่วมหอลงโรงกับเรามากขึ้น

กว่าจะสารฉบับนี้จะถึงสายตาสมาชิก อาจจะได้เห็นโฉมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว จะ “ยี้” หรือ   “เย้ว” ต้องคอยดูกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องอดทนกันต่อไป และภาคประชาชนต้องช่วยกันกำกับดูแลไม่ให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองชักนำบ้านเมืองไปในทางเสื่อมเช่นก่อนๆ หวังว่าเราจะมีรมต.สาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด และเข้าถึงได้โดยคนทุกระดับชั้น ไม่ใช่มุ่งแต่การทำให้กัญชาถูกกฎหมายแต่อย่างเดียว หวังว่าเราจะมีรมต.ศึกษาธิการที่มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานเด็กไทยเพื่อมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ไม่ใช่แต่การแจกของและสร้างถาวรวัตถุ และหวังว่าเราจะมีรมต.ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เห็นความสำคัญของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เป็นทุนทางสังคมที่สำคัญหนึ่งในอนาคต ไม่ใช่แต่การชักชวนต่างชาติมาท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ พูดแล้วก็อยากฝากพวกเราให้ช่วยกันจับตาดูสถานการณ์ PM2.5 ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ซึ่งโดยส่วนตัวคาดว่าน่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าเก่า เพราะอุณหภูมิโดยรวมสูงขึ้น ปรากฏการณ์ “Thermal Inversion” ที่ทำให้ฝุ่นที่เราไม่ควบคุมการสร้างนั้นตกตะกอนไม่ยอมฟุ้งกระจายออกไปง่ายๆ โดยหวังว่าครั้งนี้ภาคประชาชนจะยกระดับการตื่นตัวเพื่อกดดันภาครัฐให้กล้าตัดสินใจเชิงนโยบายระยะยาว เช่น การควบคุมรถยนต์ที่ก่อมลพิษขนาดสูงอย่างจริงจัง การปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานและการจัดหาสถานที่ปลอดภัยให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงในช่วงที่คุณภาพอากอย่างาศวิกฤตมาก เป็นต้น 

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก จากลายพระหัตถ์ เรื่องประทานทุนสอนและค้นคว้า ความว่า

“จะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปภายหน้าไม่ได้ นอกจากแพทย์ผู้นั้น จะรู้สึกว่าตนจะต้องยังคงเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลาที่ทำการแพทย์” 

พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*