ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2562

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2562  วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถีโดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงพยาบาลราชวิถี

ผู้ป่วยรายที่ 1: A 70-year-old man with chronic cough and progressive dyspnea
ผู้ป่วยรายที่ 2: A 67-year-old Thai female with prolonged fever for 2 months

Leave a comment

Your email address will not be published.


*