ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Board Review 2019: One-Day Course of Sleep-Related Breathing Disorders

ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของนอนหลับต่อสรีรวิทยาและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และเริ่มมีการให้ความสำคัญกับความผิดปกติของการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจในขณะหลับ (sleep-related breathing disorders) มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงมีการค้นคว้าวิจัยข้อมูลใหม่ ๆ ทางด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีความรู้มาตรฐานที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการหายใจในขณะหลับได้ดียิ่งขึ้น

คณะทำงานด้านนิทราเวชศาสตร์และความผิดปกติของการนอนหลับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สนใจ เข้าร่วมการประชุม Board Review 2019: One-Day Course of Sleep-Related Breathing Disorders ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิทราเวชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง เหมาะสำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สนใจหรือกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเพื่อวุฒิบัตรในสาขาอายุรศาสตร์ และอนุสาขาต่าง ๆ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website: www.thoracicsocietythai.org
Email: thaitst@gmail.com
โทรศัพท์ 084-559-2190 โทรสาร 02-042-6994
ติดต่อคุณพรธิภา ประสานกุล (โน้ต)

เวลากิจกรรม
8.00-8.30 น.

Physiology of Sleep

ผศ.นพ.สิทธิ์เทพ ธนกิจจารุ

8.30-10.00 น.Pathogenesis of Sleep-related breathing disorders
 • Phenotype of obstructive sleep apnea
  พท.นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล
 • Understanding loop gain in central sleep apnea
  อ.นพ.อภิชาติ โซ่เงิน
 • Development of sleep-related hypoventilation
  อ.พญ.ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห์
10.00-10.30 น.Break
10.30-11.00 น.

Guidelines Issued for Diagnosis of OSA?

อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล

11.00-12.00 น.Therapeutic modalities in OSA patients
 • CPAP, Bilevel PAP or advanced mode
  พท.นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล
 • Treatment options beyond PAP therapy
  อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ
12.00-13.00 น.

Luncheon Symposium: When and how to use new mode of bilevel PAP (AVAPS) in clinical practice?

พท.นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล

สนับสนุนโดย บริษัทเมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด

13.00-14.00 น.How to manage CSA at present?
 • When and how to manage CSA with Cheyne Stoke breathing?
  อ.พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์
 • How to deal with treatment emergent CSA?
  รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

14.00-14.30 น.Break
14.30-15.30 น.Diagnosis and management of chronic hypoventilation syndromes and sleep-related hypoventilation
 • Management of obesity hypoventilation syndrome (OHS)
  รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
 • Overlap syndrome: What you should know
  อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล

Leave a comment

Your email address will not be published.


*