ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 2nd Masterclass: Pulmonary Vascular Diseases

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้กำหนดจัดให้มีการอบรม 2nd Masterclass :  Pulmonary Vascular Diseases เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ นั้น ทางสมาคมฯ ขอแจ้งให้แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดสถานที่และหัวข้อประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล พญาไท
เวลากิจกรรม
08.25-08.30 น.Opening remark
รศ.นพ.นิธิพัฒน์​ เจียรกุล
08.30-09.15 น.Diagnostic algorithm: acute pulmonary embolism guideline
รศ.พญ.สุรีย์​ สมประดีกุล
09.15-10.00 น.Conventional and novel management of acute pulmonary embolism
ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์
10.00-10.15 น.Break
10.15-11.00 น.Choice of therapy, follow up and monitoring in PAH
รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
11.00-11.45 น.Management of patients with severe pulmonary hypertension and right heart failure
พ.ท.นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์
11.45-12.45 น.Lunch symposium
12.45-13.30 น.Pulmonary hypertension: the new guideline
รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
13.30-14.15 น.Dealing with acute pulmonary embolism in special conditions: pregnancy, obesity, postoperative period, malignancy
รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์
14.15-14.30 น.Break
14.30-15.15 น.Pulmonary vascular abnormalities and pulmonary hemorrhage
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
15.15-16.00 น.Pulmonary hypertension in surgery and ICU
พลโท นพ.อดิศร วงษา

Leave a comment

Your email address will not be published.


*