ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลากิจกรรม
13.00-13.20 น.คำถาม
13.20-14.00 น.

ผู้ป่วยรายที่ 1: 

A 51-year-old man with prolonged fever and non-massive hemoptysis for 2 months

โดย นายแพทย์ชนทัต ไตรทอง โรงพยาบาลรามาธิบดี

14.00-14.40 น.

ผู้ป่วยรายที่ 2: 

A 64-year-old man with facial and upper extremity swelling for 1 year

โดย นายแพทย์ภูเทธ ปรางค์เจริญ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

14.40-15.00 น.เฉลยคำถาม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*