ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 13-17 พ.ค. 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทางสมาคมฯ ขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยข้าราชการในสังกัดที่เข้ารับการอบรม และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ตามสิทธิตามระเบียบของราชการ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. ปฏิบัติงานเป็นพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวุฒิอื่น ๆ ที่แพทย์หรือสถาบันผู้วิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์
 2. มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบัน

รายละเอียดการฝึกอบรม

 1. ภาคทฤษฎี เนื้อหาประกอบด้วย
  • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบการหายใจ
  • ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องสไปไรเมตรีย์
  • ความรู้ทั่วไป ข้อบ่งชี้ และข้อห้ามในการตรวจสไปโรเมตรีย์
  • การควบคุมคุณภาพการตรวจสไปโรเมตรีย์
  • หลักการการตรวจสไปโรเมตรีย์และการแปลผล
  • ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการตรวจสไปโรเมตรีย์และการแก้ไข
 2. ภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมแต่ละรายจะได้รับการฝึกฝนการตรวจสไปโรเมตรีย์ด้วยตนเองอย่างน้อย 6 รายภายใต้การสอนแนะนำและควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้ชำนาญการ

สถานที่การฝึกอบรม

ช่วงเวลาการฝึกอบรม วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การประเมินผล

สอบภาคทฤษฎี วันสุดท้ายของการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

หน่วยงานภาครัฐ 6,000 บาท/ท่าน
หน่วยงานภาคเอกชน 9,000 บาท/ท่าน

ทางสมาคมฯ จะทำการคัดเลือกโดยการเรียงลำดับก่อนหลังการสมัคร และเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งกลับ หน่วยงานของท่านเพื่อให้หน่วยงานของท่านทำการโอนค่าธรรมเนียมการอบรมกลับมาที่สมาคมฯ ต่อไป

ชำระค่าสมัครโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขบัญชี 026-252418-3 ชื่อบัญชี “สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย” (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2042-6994 หรือ E-mail : thaitst@gmail.com

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2042-6994
ติดต่อ คุณอรุณรัตน์ ประสานกุล มือถือ 086-3921662 E-mail : thaitst.tst@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่:

 1. จดหมายเชิญเข้าร่วมการอบรมจากสมาคมฯ
 2. ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมการอบรม
 3. กำหนดการจัดการประชุม

Leave a comment

Your email address will not be published.


*