สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์ฯ เรื่อง โปรดใส่ใจคุณภาพปอดของพี่น้องชาวเหนือ

จากการที่สถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกลับรุนแรงขึ้นมากในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และฝุ่นขนาดจิ๋ว (PM2.5) พุ่งขึ้นสูงจนเข้าสู่ระดับที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพปอดและสุขภาพโดยรวมของประชาชนทุกคนในพื้นที่ในการนี้ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและประสานความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถในการควบคุมภัยร้าย ดังนี้

  1. งดการเผาในที่โล่งทุกประเภทและควบคุมไฟที่ไหม้แล้วในพื้นที่ให้สงบลงให้เร็วที่สุด
  2. งดกิจกรรมสาธารณะกลางแจ้งทุกชนิด
  3. จัดหาหน้ากากป้องกันที่เหมาะสมให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนอย่างเพียงพอ
  4. จัดหาพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวสำหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์และผู้ป่วยโรคปอดหรือโรคหัวใจเรื้อรัง

ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและในระยะยาวจะต้องจัดเตรียมมาตรการแก้ไขและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และ ระดับภูมิภาคอาเซียน


Leave a comment

Your email address will not be published.


*