เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

คณะทำงานด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Assembly) เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อใบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ (Sleep related breathing disordered medicine) ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. เป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  2. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  3. เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี

สถาบันฝึกอบรม

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก
ศูนย์นิทราเวช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เริ่มต้านการฝึกอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรธิภา ประสานกุล (โน้ต) 084-559-2190 e-mail: thaitst@gmail.com
คุณอรุณรัตน์ ประสานกุล (เนย) 086-392-1662 e-mail: thaitst.tst@gmail.com


Leave a comment

Your email address will not be published.


*