ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

ตามที่ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญและวิชาการประจำปี 2562 และได้ออกประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บัดนี้ทางสมาคมฯ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับเลือกให้ได้รับทุน จำนวน 60 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามตามประกาศด้านล่างนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป

-ชื่อนามสกุล
ชยานนท์ทรงสมบูรณ์
พญ.เพ็ญภัทรกุลเพ็ญภัทรกุล
นพ.อุษณนันทิทรรภ
นพ.กันตวุฒิอรุณรุ่งวิเชียร
พญ.ศศิธรแสงประทีป
สำรอง
นพ.อานนท์จาตกานนท์
พญ.สุขสันต์กรุดภู่
นพ.สมเกียรติพยุหเสนารักษ์
พญ.ศิวพรเหมวิมล
พญ.ศันสนีย์พงษ์วิริยะธรรม
วีรวัชรน้อมสวัสดิ์
พญ.วรกมลภู่พิบูลย์
นพ.วงศกรกัลยพฤกษ์
นพ.ภูเมธปรางค์เจริญ
นพ.ภัทรพันธุ์เลิศฤทธิ์วิมานแมน
นพ.พิรุณพุกะพงษ์
พิทยาวิชัย
พญ.พันวดีรัตนสุมาวงษ์
พญ.พรพรรณรัตนเจียเจริญ
พญ.อังคณากวิวังสานนท์
พญ.เสาวลักษณ์พันธุ์พงศ์ศิริ
พญ.สุภาทัศน์พึ่งพาพัฒน์
พญ.ศิริญญาสุภาวิตา
พญ.ลาวัณย์แจ่มจำรัส
พญ.ปานหทัยทองมาก
พญ.ปลื้มจิตรตันกี่
พญ.ธัญลักษณ์เข้มแข็ง
พญ.จุฑาภัทรวีระวัฒนา
พญ.สิรภัทรตุลาธรรมกิจ
พญ.สรรเพชุดาแซ่ตั้ง
พญ.เบญจพรกอตระกูลสิน
พญ.ปัทมพรแสงแก้ว
นพ.ปริญญาเรือนวิไล
พญ.ประภัสสรศาลารมย์
พญ.ปรภัสร์อึงขจรกุล
พญ.นิชาจันทมณี
พญ.น้ำใสภู่เกียรติ
พญ.นฤมลลือกิตินันท์
นพ.นพพลลีลายุวัฒนกุล
นพ.แสนศักดิ์ลิขิตพงษ์วิทย์
นพ.สิทธิพงษ์ดำรงค์พิวัฒน์
นพ.วรวุฒิตันติทวีวัฒน์
นพ.พัฒนพลอร่ามอารีรักษ์
นพ.ผดุงหนังสือ
นพ.ประสารเหมือนพงษ์
นพ.นพดลรุ่งศรีทอง
นพ.ธันย์วีร์เสริมแก้ว
นพ.ถนอมจิวสืบพงษ์
นพ.กนกพิพัฒน์เวช
นพ.พุฒิพงษ์เบศรภิญโญวงศ์
นพ.บุญรัตน์เอื้อสุดกิจ
นพ.ไชยยศรุ่งเรืองพิทยากุล
นพ.กุลชาติเอกภูมิมาศ
นพ.กมเลศวร์จุลบุตร
นพ.ธัญญวุฒิเศรณีปราการ
พญ.ธมนแสงสว่าง
พญ.ณัฐชนกนิยติวัฒน์ชาญชัย
พญ.ชลาลัยคล้ายพิมพ์
นพ.ชนทัตไตรทอง
พญ.จิตสุภาอ่อนนิภา
พญ.จารุภัทรอัศวพลังกูล
นพ.กิตติศักดิ์ตั้งสัตยาธิษฐาน
นพ.กนก​วงศ์​สวัสดิ์​
นพ.ธนวัฒน์เต็งศิริโกมล
นพ.สมยศกรินทราทันต์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*