ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ Internist Pulmonology Review

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์​ที่จะเข้าสอบภาคทฤษฎีช่วงกลางปี 2562 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในโครงการ Internist Pulmonology Review ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์​ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทางด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ สำหรับเข้ารับการประเมินความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์​ในการสอบกลางปี 2562 นี้ โดยมีวิทยากรเป็นคณาจารย์จากโรงเรียนแพทย์และสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ทั่วประเทศมาร่วมให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังจะได้รับหนังสือ “ตำราโรคระบบการหายใจ-2” ฉบับใหม่ล่าสุดสำหรับประกอบการอบรมและเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์​ที่จะเข้าสอบภาคทฤษฎีในช่วงกลางปี 2562 นี้เท่านั้น

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

เวลาหัวข้อการบรรยายผู้บรรยาย

08.00-08.30

Pulmonary function testing in clinical practice

พญ.วรวรรณ ศรีชนะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

08.30-9.00

Aerosol therapy

พญ.วรวรรณ ศรีชนะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​ สภากาชาดไทย

09.00-09.30

Bacterial pneumonia and lung abscess

พญ.พิชญา เพชรบรม
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี

09.30-10.00

Ventilator-associated pneumonia

นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

10.00-10.15

Coffee break

10.15-10.45

Pneumonia in the immunocompromised patient

พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง
โรงพยาบาลราชวิถี

10.45-11.15

Pulmonary tuberculosis

นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

11.15-11.45

Non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease

พญ.กิตติมา บ่างพัฒนาศิริ
สถาบันโรคทรวงอก

11.45-12.15

Bronchiectasis

นพ.อภิชาติ โซ่เงิน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น

12.15-13.00

Lunch

13.00-13.30

Asthma

พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
สถาบันโรคทรวงอก

13.30-14.00

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

14.00-14.30

Smoking cessation

พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
โรงพยาบาลรามาธิบดี

14.30-15.00

Upper airway disorders

พญ.ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

15.00-15.15

Coffee break

15.15-15.45

Lung cancer

นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

15.45-16.15

Solitary pulmonary nodule and mediastinal mass

พญ.พิชญาภา รุจิวิชชญ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

16.15-16.45

Sleep apnea

นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

เวลาหัวข้อการบรรยายผู้บรรยาย

08.00-08.30

Pulmonary hypertension

นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
โรงพยาบาลศิริราช

08.30-9.00

Interstitial lung diseases

นพ.ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
โรงพยาบาลศิริราช

09.00-09.30

Occupational lung diseases

นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
โรงพยาบาลศิริราช

09.30-10.00

Environmental lung diseases

นพ.สันติ สิลัยรัตน์
วชิรพยาบาล

10.00-10.15

Coffee break

10.15-10.45

Pleural effusions and pneumothorax

พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

10.45-11.15

Pulmonary thromboembolism

พญ.กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ
โรงพยาบาลศิริราช

11.15-11.45

Viral pneumonia

พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
สถาบันบำราศนราดูร

11.45-12.15

Oxygen therapy

พญ.นาฎวิภา ยวงตระกูล
วชิรพยาบาล

12.15-13.00

Lunch

13.00-13.30

Respiratory Failure

พญ.จุฬณี สังเกตชน
วชิรพยาบาล

13.30-14.00

Non-invasive ventilation

นพ.ยุทธนา อภิชาตบุตร
วชิรพยาบาล

14.00-14.30

Mechanical ventilation

พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​ สภากาชาดไทย

14.30-15.00

Acute respiratory distress syndrome (ARDS)

พญ.ยุดา สุธีรศานต์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

15.00-15.15

Coffee break

15.15-15.45

Perioperative pulmonary complications

นพ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี

15.45-16.15

Pulmonary rehabilitation

พญ.กมลทิพย์ กุลวิภากร
โรงพยาบาลศิริราช

16.15-16.45

Interpretation of blood gases

พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ ที่นี่

เริ่มสมัครได้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 นี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 250 คนเท่านั้น โดยพิจารณาตามลำดับการสมัครที่ผ่านการชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 1,500 บาทเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์​ สาขารามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-2-52418-3

หลักจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรธิภา ประสานกุล (โน้ต) 084-559-2190 email: thaitst@gmail.com
คุณอรุณรัตน์​ ประสานกุล (เนย) 086-392-1662 email: thaitst.tst@gmail.com

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ​ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 02-042-6994

Leave a comment

Your email address will not be published.


*