สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี 14-16 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญและการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมยูนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์และวิชาการทางด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจให้แก่สมาชิกสมาคมและผู้สนใจ

และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการพัฒนาทักษะทางอาชีพ สมาคมฯ จึงเปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 ทุน  ทั้งนี้การพิจารณาจัดสรรทุน เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขดังชี้แจงไว้ในแบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับทุน

ปิดรับสมัครเพื่อขอทุนเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561  และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนในวันที่ 4 มกราคม 2562 นี้

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*