ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Chula Advanced Respiratory Radiology” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Chula Advanced Respiratory Radiology” ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ได้มีโอกาสรับฟังความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และอภิปรายถึงปัญหาร่วมกับวิทยากรและเพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำไปประยุกต์และพัฒนาดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจให้มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการนี้ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามระเบียบของส่วนงานภาครัฐและส่วนราชการต่าง ๆ ตามเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุมนี้

เอกสารเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา


Leave a comment

Your email address will not be published.


*