ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Basic and Advanced Bronchoscopy: Focusing on Newly Ultrathin Bronchoscope

ด้วยแผนกโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีการจัดการประชุม ในหัวข้อเรื่อง Basic and Advanced Bronchoscopy: Focusing on Newly Ultrathin Bronchoscope ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพืชผล ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคปอดด้วยวิธีการส่องกล้องขนาดเล็กชนิดพิเศษให้แก่อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ แพทย์ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายและการสาธิตผู้ป่วย 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม  ทางหน่วยงานราชการ สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้โดย ไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามสิทธิตามระเบียบของทางราชการ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่

คุณวาสนา มหาไชย
แผนกโรคปอดและเวชบำบัดวิกฤต
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ 0 8976 23269; 0 2354 8744
E-mail: chestpmk@hotmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published.


*