ขอเชิญร่วมเสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์หรือการเข้าถึงบริการ เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ด้วยคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการเสนอหัวข้อ/ประเด็นสิทธิประโยชน์/การเข้าถึงบริการ เพื่อนำไปดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย ได้แก่ หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ได้แก่ ราชวิทยาลัยและสมาคมด้านการแพทย์
 3. กลุ่มนักวิชาการด้านสาธารณสุข ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 4. ภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 5. กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย ได้แก่ เครือข่ายผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 6. ประชาชนทั่วป ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่จากเวทีประชุมรับฟังความเห็นทั่วไปประจำปี
 7. ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ สมาคมอุตสาหรกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
 8. กลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ​และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 9. คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องในกลุ่มที่ 2 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์หรือการเข้าถึงบริการ เพื่อเข้ารับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านงบประมาณและความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดการ

ทั้งนี้ หัวข้อที่จะผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสู่การคัดเลือก จะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์การคัดออกดังต่อไปนี้

 • เป็นข้อเสนอเรื่องยา หรือ วัคซีน หรือ อาหารเสริม
 • เป็นข้อเสนอที่ขาดหลักฐานว่ามีประสิทธิภาพ (efficacy) และความแม่นยำ (accuracy)
 • เคยมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อถือได้และได้รับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตมาแล้ว และยังไม่มีข้อมูลที่ควรพิจารณาใหม่

ตัวอย่างของหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ผ่านการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561

 1. การใช้ sleep lab test ในการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจในผู้ป่วยนอนกรน
 2. พัฒนาระบบการบริบาลเรื่องการรักษาดูแลผู้ป่วยไตวายในกรณีที่มีโรคร่วม HIV ที่ฟอกเลือด้วยเครื่องไตเทียม
 3. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยวิธี transcatheter aortic valve replacement (TAVR) ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีลิ้นหัวใจตีบรุนแรงและเสี่ยงต่อการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยวิธี surgical aortic valve replacement
 4. ค่าอุปรณ์ที่ใช้การทำหัตถกรรม embolization
 5. การรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้อันเนื่องมาจากหูรูดของท่อปัสสาวะบกพร่องในเพศชาย
 6. Percutaneous epidural adhesiolysis catheter
 7. การป้องกันและลดความเสี่ยงจมน้ำในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
 8. ชุดคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
 9. การตรวจคัดกรองในกลุ่มแรงงานนอกระบบในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงและเกษตรกร
 10. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดวัดเองที่บ้าน
 11. สนับสนุนการให้อุปกรณ์ในการให้นม เช่น ถุงเก็บน้ำนม ตู้เย็น มุมนมแม่ที่อยู่ในสถานประกอบการ ในกลุ่มแม่ผู้ใช้แรงงาน เช่น การให้นมในโรงงาน
 12. การเข้าถึงการใช้ยามอร์ฟีนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สมาชิกสมาคมฯ​ สามารถกรอกข้อมูลหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพผ่านทางแบบฟอร์ม google form ได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*