ร่วมกันสร้างจิตสำนึกด้านสุขภาพและคุณภาพอากาศ กับโครงการ Chiang Mai Breathe.Life

ปัจจุบันมลพิษในอากาศได้ขยายตัวมากขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้จึงได้จัดการประชุม Global Conference on Air Pollution and Health ขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561 ภายใต้คำขวัญ “Improving air quality, Combating climate change, and Saving lives”  ประเทศไทยที่รักของเราก็อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะมหานครเชียงใหม่ศูนย์กลางแห่งภาคเหนือในช่วงฤดูหมอกควัน

ในโอกาสที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาจัดประชุมวิชาการประจำปีที่เชียงใหม่ อันเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ครั้งแรกของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้วางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่ให้มั่นคงในดินแดนสยาม จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเวลา 06.00-07.00 น. ในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะผู้จัดงาน คาดว่ากิจกรรมในครั้งจะช่วยทำให้ภาครัฐและประชาชน หันมาใส่ใจและร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับชาวเชียงใหม่ อันจะช่วยนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดตามข่าวสารจากทางเวบไซต์ของสมาคม ซึ่งจะนำความคืบหน้ามานำเสนอเป็นระยะ ๆ ในโอกาสต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*