ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าร่วมการอบรมวิชาการ Masterclass ครั้งที่ 2 “All About Airway Diseases”

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ เข้าร่วมการอบรมวิชาการ Masterclass ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ในหัวข้อเรื่อง All About Airway Diseases ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Metro on Wireless ชั้น 2 โรงแรม Hotel Indigo Bangkok Wireless Road

การประชุมครั้งนี้มีคณะวิทยากรจากหลากหลายสถาบันเข้ามาร่วมให้ความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกันอย่างคับคั่ง เพื่อเป็นการเสริมความรู้ทางด้านโรคระบบการหายใจให้ดียิ่งขึ้น

  • ศ.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ,​ รศ.พญ.สุรีย์​ สมประดีกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี, รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์ อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.นพ. ศิวศักดิ์ จุทอง คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ สถาบันโรคทรวงอก
  • พท.นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*