บุหรี่ไฟฟ้า มิตรแท้หรือศัตรูถาวร

Hands are holding electronic vaporizer and conventional tobacco cigarettes and comparing them.

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิพัฒน์  เจียรกุล
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร?

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายบุหรี่มวน  ประกอบด้วยส่วนสร้างไอระเหย ส่วนให้ความร้อนโดยอาศัยแบตเตอรี่ และส่วนสำหรับเติมสารน้ำ สามารถให้ความร้อนจนสารน้ำที่บรรจุอยู่ภายในระเหยเป็นควันให้ผู้เสพสูดเข้าปอดได้เหมือนควันบุหรี่จริง ในตอนแรกจึงมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อบำบัดทดแทนการติดนิโคตินสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้ควบคู่ไปกับโปรแกรมการงดบุหรี่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลากรทางการแพทย์

เมื่อมีการใช้กันแพร่หลายจึงมีการผลิตสารน้ำที่มีนิโคตินขนาดสูง หรือสารน้ำที่เติมสารแต่งกลิ่นแต่งสีหลายชนิดเพื่อชักชวนให้คนนิยมใช้ และยังมีการตกแต่งให้สามารถผลิตไอระเหยและควันที่ฟุ้งกระจายได้มากเวลาใช้งาน

ผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้า

สารน้ำใช้เติมในบุหรี่ไฟฟ้านี้ เมื่อกลายเป็นละอองควันขนาดเล็ก จะประกอบด้วย

  1. สารนิโคตินที่สกัดจากใบยาสูบธรรมชาติ โดยมีระดับความเข้มข้นแตกต่างกันไปตามแต่ยี่ห้อ   นิโคตินที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เสพติดและกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเยาวชน  ทำลายผนังของเส้นเลือดทั่วร่างกายและเกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ   และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์มารดา
  2. สารก่อมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ polycyclic aromatic hydrocarbons, tobacco-specific nitrosamines, aromatic amines, aldehydes, และ volatile organic hydrocarbons
  3. โลหะหนักที่อยู่ในตัวสารน้ำเอง และที่ระเหยจากการหลอมละลายของวัสดุที่ใช้ทำส่วนสร้างไอระเหย ที่สำคัญคือ นิกเกิลและโครเมียมที่มีพิษต่อปอด และแคดเมียมที่มีพิษต่อไต
  4. สารแต่งกลิ่นแต่งสีนานาชนิด ที่ช่วยส่งเสริมทำให้ผู้เสพได้รับสารนิโคตินมากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังมีฤทธิ์ระคายและทำลายเยื่อบุของหลอดลมฝอยและถุงลมทั้งของผู้เสพและผู้ที่อยู่รอบข้าง โดยเฉพาะเด็กทารกและเยาวชน รวมถึงการก่อมลภาวะจากการปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็กมาก (PM5) และอนุภาคนาโน

นอกจากนี้ยังมีรายงานการระเบิดของแบตเตอรี่ที่มักเกิดขณะชาร์จไฟหรือตอนพกพา  จนทำให้ผู้เสพเกิดอันตรายจากไฟลวกและความร้อนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงได้

เยาวชนที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าจะมีโอกาสติดบุหรี่ทั่วไปมากขึ้น วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นผู้สูบบุหรี่ทั่วไปในอนาคตสูง แม้จะมีการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้ว ตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 และ สคบ ที่ 9/2558 แต่ยังมีการขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตและวางขายในที่สาธารณะอย่างแพร่หลาย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านเราอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพของคนไทยเรา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*