สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ European Respiratory Society International Congress 2018

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ European Respiratory Society International Congress 2018 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2561 จำนวน 5 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท GlaxoSmithKline ประเทศไทย

สำหรับทุนสนับสนุนครั้งนี้ จะรวมค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ทั้งหมดหรือบางส่วน มูลค่ารวมอาจเกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนคนที่ขอทุน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศ โปรดศึกษารายละเอียดระเบียบการขอทุนของสมาคมฯ และสามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ ที่นี่

ผู้สมัครที่มีผลงานทางวิชาการไปนำเสนอ โปรดส่งหลักฐานการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิชาการพร้อมบทคัดย่อ และสำหรับผู้ที่ไม่มีผลงานนำเสนอ ส่งแผนงานการนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนางานบริการ หรืองานการเรียนการสอน หรือ งานวิจัยจำนวนอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 มาที่ email: thaitst.tst@gmail.com

หมดเขตรับสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ทุน วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้

ระเบียบการขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศ

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างประเทศ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 1. งานประชุมวิชาการที่เข้าข่ายการสนับสนุนจะต้องเป็นขององค์กรวิชาชีพแพทย์โรคปอดที่ร่วมงานกับสมาคมอุรเวชช์ฯ ในปัจจุบัน คือ
  • American Thoracic Society
  • European Respiratory society
  • American College of Chest Physicians
  • Asia Pacific Society of Respirology
 2.  จะประกาศเปิดรับสมัครก่อนวันประชุม 3 เดือน ทางเวบไซต์ของสมาคมฯ อุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้เวลา 3 สัปดาห์ในการสมัคร
 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน และการพิจารณาทุน
  • ต้องเป็นแพทย์สมาชิกถาวรของสมาคมฯ และไม่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น
  • มีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานประชุมนั้นๆ หรือจะสามารถนำความรู้จากการประชุมไปทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม โดยพิจารณาความสำคัญตามลำดับ คือ
   • ผลงานของผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เสนอผลงาน ในงานประชุมนั้น แบบ oral presentation (ไม่นับรวม case report)
   • ผลงานของผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้นำเสนอผลงานในงานประชุมนั้น แบบ thematic poster ที่มีลักษณะเป็นการ present รวมกลุ่มย่อย หรือลักษณะอื่นที่เทียบเท่า
   • ผลงานของผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้นำเสนอผลงานในงานประชุมนั้น แบบ poster presentation
   • ผู้สมัครไม่ได้นำเสนอผลงาน แต่เป็นผู้ที่ทำงานเป็นอุรแพทย์มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทำประโยชน์ทางด้านการแพทย์ให้กับวงการแพทย์และสังคม จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีแผนงานนำเสนอสิ่งที่ต้องการไปเรียนรู้ และจะนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ หรือ งานการเรียนการสอน หรือ งานวิจัย อย่างไร ด้วยการพิมพ์ตัวอักษรมาตรฐานเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีภาระผูกพันต้องนำผลงานมาแสดงในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯในครั้งถัดไป กรณีไม่ได้ไปนำเสนอผลงาน ต้องทำรายงานว่าได้เรียนรู้สิ่งใด และจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปอย่างไร ด้วยการพิมพ์ตัวอักษรมาตรฐานเป็นจำนวนอย่างน้อย 2 หน้ากระดาษ A4 และได้รับการยอมรับโดยสมาคมฯ
  • หากผู้สมัครเป็นผู้ที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนนี้มาก่อนแล้ว 1 ครั้ง ต้องแสดงผลงานดังกล่าวลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติก่อน ส่วนกรณีที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน ต้องส่งรายงานการเรียนรู้จากการประชุมครั้งก่อนและผ่านการยอมรับจากสมาคมฯ เรียบร้อย จึงจะมีสิทธิ์ในการขอรับทุนสนับสนุนในครั้งถัดไป และไม่สามารถรับทุนติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง ในช่วง 5 ปี
  • กรณีที่ ผู้สมัครได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น ต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบเพื่อลดทุนลงให้เหลือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
  •  กรณีที่ ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการลงทะเบียนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆไปก่อนล่วงหน้าก่อนได้รับทุน จะไม่มีการจ่ายค่าใข้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ได้รับทุน
 4. ในแต่ละการประชุม จะให้การสนับสนุนไม่เกิน 2 ทุน ทุนละ 10,000 – 50,000 บาท โดยจะพิจารณาจากประเภทการขอทุน และประเทศที่จัดประชุม เป็นครั้งๆ ไป
 5. การตัดสินทุน จะดำเนินการเผยแพร่ทางเวบไซต์ของสมาคมฯ ก่อนงานประชุม 2 เดือน วงเงินการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครจะร้องเรียนใดๆไม่ได้
 6. หลักฐานการสมัคร ส่งที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
  • ใบสมัคร
  • หลักฐานการตอบรับจากงานประชุมให้เข้านำเสนอผลงานวิชาการพร้อมบทคัดย่อ หรือ แผนงานที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนางานบริการ หรือ งานการเรียนการสอน หรือ งานวิจัย

Leave a comment

Your email address will not be published.


*