สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 23-25 สิงหาคม 2561

ระเบียบการขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการในประเทศ
ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 พฤษภาคม 2561

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่อเนื่อง (continuous professional development) ด้วยการสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ ของสมาคม โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 1. ใช้เฉพาะการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ประชุมวิชาการกลางปี การประชุมวิชาการของ assembly ต่าง ๆ ของสมาคม และการประชุมวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย และสมาคมฯ รับรองเท่านั้น
 2.  การสมัคร ให้ทำผ่านเวบไซต์ของสมาคมฯ เท่านั้น ภายในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละการประชุม
 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน และการพิจารณาทุน
  • เป็นสมาชิกถาวรของสมาคมฯ
  • ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น
  • มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือเทียบเท่าว่ายังประกอบเวชปฏิบัติอยู่ เป็นผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้ และมีความประพฤติที่เหมาะสมตามจริยธรรมทางการแพทย์
  • ในแต่ละรอบปีกิจกรรมของสมาคมฯ คือ มกราคมถึงธันวาคม ต้องไม่รับทุนสนับสนุนเกิน 2 ครั้ง ยกเว้นมีผู้ขอรับการสนับสนุนไม่ครบตามจำนวนทุนที่ให้การสนับสนุนในแต่ละการประชุมนั้น ๆ
  • ผู้ที่เคยได้รับทุนไปแล้ว ต้องเขียนรายงานผลการรับทุนภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม และส่งให้กับสมาคมฯ ผ่านทาง email ของสมาคม โดยสรุปเนื้อหาครอบคลุมในส่วนที่ได้เข้าร่วมประชุม และการนำกลับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเวชปฏิบัติ
   ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนเป็นเวลา 1 ปี
 4. กรณีที่ผู้สมัครได้รับทุนจากแหล่งอื่นสำหรับการประชุมเดียวกัน สมาคมฯ สงวนสิทธิ์การเพิกถอนผลการพิจารณารับทุน และทำการเรียกเงินคืนหากได้รับทุนไปแล้ว
 5. มูลค่าการสนับสนุนต่อ 1 ทุน จะครอบคลุมค่าลงทะเบียนในอัตราสมาชิก ค่าห้องพักและยานพาหนะในอัตราที่เหมาะสมสำหรับในกรณีที่ต้องมีการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ปฏิบัติงานประจำ
 6. มูลค่าการสนับสนุนและจำนวนทุนที่สนับสนุนในแต่ละการประชุมขึ้นกับเงินที่ได้รับบริจาคจากบริษัทเวชภัณฑ์เพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพแพทย์ต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด และเงินจากแหล่งอื่นที่สมาคมฯ จัดสรรมา
 7. การสนับสนุนจะไม่ให้เป็นเงินสดโดยตรงแก่ผู้ที่ได้รับทุนแต่จะผ่านระบบการบริหารจัดการการเงินภายในของสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ
 8. การตัดสินทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวาระปัจจุบัน โดยเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดเป็นครั้ง ๆ ไป การตัดสินของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครจะร้องเรียนใด ๆ ไม่ได้ แต่สามารถยื่นเรื่องขอคำชี้แจงได้ในกรณีที่ไม่ได้รับทุน
 9. ผลการพิจารณาจะดำเนินการเผยแพร่ในเวบไซต์ของสมาคมฯ และผ่านทาง email ของผู้สมัครก่อนกำหนดการประชุม 60 วัน หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการติดต่อกลับเพื่อขอรับทุนภายใน 15 วันหลังประกาศผล ถือว่าสละสิทธิ์

ปิดรับสมัครเพื่อขอทุนวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้ และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนในวันที่ 22 มิถุนายน นี้

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ ที่นี่

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*