สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยเข้าประชุมความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสมาคมฯ​เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับกรมการแพทย์ คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 และ 13 กรุงเทพมหานคร สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย รวมถึงตัวแทนจากประเทศสวีเดน เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการควบคุมอาการของโรคหืดของผู้ป่วยและบรรเทาอาการรวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้ดียิ่งขึ้น

Leave a comment

Your email address will not be published.


*