แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน

การดื้อยาวัณโรคเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและส่งผลต่อผลการดำเนินการป้องกันควบคุมวัณโรค ทั้งในประเทศไทยและระดับโลก ในปี พ.ศ. 2557 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก จำนวน 480,000 คน เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จึงมีการแนะนำให้ประเทศต่างๆ ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคระยะสั้น 9 เดือน เพื่อให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาในการรับประทานยายาวนาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสของการรักษาครบได้มากขึ้น ทั้งนี้ให้แต่ละประเทศปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศนั้น ๆ

จากรายงานการศึกษาในหลายประเทศเช่น แคมารูน ลาว เวียตนาม กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย บังคลาเทศ เป็นต้น พบว่า การรักษาด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน มีประสิทธิในการรักษาสูงกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยสูตรมาตรฐาน ดังกล่าว ส านักวัณโรคและเครือข่ายที่ปรึกษาโครงการกองทุนโลก ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรค จึงได้ ร่วมมือร่วมใจวางแผนการด าเนินงานริเริ่มการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน เพื่อหวังผลการลดภาระการรับประทานยาที่ยาวนานเพื่อเพิ่มผลความสำเร็จในการรักษา วัณโรคดื้อยา ให้หายขาด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแนวทางการรักษาได้ ที่นี่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*