ประชาสัมพันธ์ร่วมทำประชาพิจารณ์การเปิดฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

การนอนหลับเป็นกิจกรรมสำคัญของมนุษย์ในทุกวัย  ความผิดปกติและโรคจากการนอนหลับส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม เป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียทรัพยากรในการดูแลรักษา  อีกทั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นดังนั้น จึงมีความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมแพทย์ที่สนใจฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถในการให้การวินิจฉัยโรคให้ได้ตั้งแต่ระยะแรก  วางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสม  ติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและการดำเนินโรค วางแผนป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับแพทย์ทั่วไปที่ให้การดูแลรักษาในขั้นต้น

ในการนี้ทางแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดทำหลักสูตร 2 ปีในอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความผิดปกติจากการนอนหลับได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่งการเปิดการฝึกอบรมนี้จะเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมความก้าวหน้าของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียนอีกด้วย

ในการจัดการเพื่อให้มีการเปิดหลักสูตรนั้น แพทยสภามีนโยบายให้มีการทำประชาพิจารณ์ก่อนการเปิดการอบรมฯ  จึงเรียนมาเพื่อขอความคิดเห็นจากอายุรแพทย์  โดยหากท่านมีข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ narichac@hotmail.com  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์ แพทย์หญิง คุณนันทา มาระเนตร์
ประธานคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตร อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*