สมาคมอุรเวชช์ร่วมงานมุทิตาจิต ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ.นพ.อรรถ นานา และอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ ในนามของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี ณ ห้องประชุมอารย์ วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กันอย่างคับคั่งด้วยความยินดี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*